Úvod » Servisná podpora » Záručný a pozáručný servis
Podpora
Podpora

Záručný a pozáručný servis

Aj napriek všetkej starostlivosti, ktorú venujeme našim inštaláciám, môže v ojedinelých prípadoch nastať porucha. V takom prípade je potrebné využiť reklamácie.

Reklamácie prijímame prostredníctvom nášho servisného strediska: ASW Systems Slovakia, s.r.o.

Dohodnutú záručnú dobu nájdete uvedenú na preberacom alebo servisnom protokole. Preberací protokol je zároveň záručným listom.

Prosíme zákazníkov, aby vadu reklamovali bez zbytočného odkladu .

Záručné podmienky hardvéru

Záruku poskytujeme na výrobné vady a vady materiálu , naopak neposkytujeme ju v prípadoch, keď je vada spôsobená mechanickým poškodením, živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním.

Príjem hardvérového vybavenia k záručným opravám či výmenám je vykonávaný v sídle ASW Systems Slovakia s.r.o, pokiaľ sa zákazník nedohovorí s nami inak. Hardvér nám môžete doručiť buď osobne alebo nám ho môžete do servisného miesta zaslať poštou alebo inou zásielkovou službou. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade opravy mimo sídla našej spoločnosti, sme oprávnení účtovať cestovné náklady a náklady na prácu spojenú s odpojením a zapojením podľa aktuálneho cenníka.

Opravy či výmeny počítačov vykonávame najdlhšie do 48 hodín od doručenia počítačov do sídla našej spoločnosti. Opravy samostatných periférií (pokladne, tlačiarne, monitory a i.) sú vykonané do 48 hodín, ak máme k dispozícii skladom náhradný diel. Ak náhradný diel skladom nie je, zariadenie sa odosiela výrobcovi a oprava bude vykonaná do 30 dní od príjmu hardvérového vybavenia k reklamácii.

ASW Systems Slovakia s.r.o. disponuje hardvérom, ktorý je pripravený na zapožičanie podľa podmienok uzatvorenej servisnej zmluvy.

Záručné podmienky softvéru

Na pokladničný systém Septim poskytujeme záruku za akosť v dĺžke 12 mesiacov odo dňa dodania.

Záruku poskytujeme na vady, ktoré bránia užívaniu softvéru v súlade s účelom, pre ktorý bol zákazníkovi dodaný za predpokladu, že zákazník vadu vytkol bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť ju zistiť. Záruku naopak neposkytujeme v prípadoch, keď je vada spôsobená zaobchádzaním so softvérom, prípadne hardvérovým vybavením, na ktorom je softvér nainštalovaný.

Odstránenie chyby softvéru vykonávame v sídle ASW Systems Slovakia s.r.o. do 30 dní od príjmu reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie zaistíme najneskôr do 48 hodín obmedzenú prevádzku systému.

Pozáručný servis

Po uplynutí záruky poskytujeme štandardný pozáručný servis k pokladničnému hardvéru.

Opäť platí, že príjem hardvérového vybavenia je vykonávaný v sídle ASW Systems Slovakia s.r.o., pokiaľ sa s nami nedohodnete inak. Hardvér nám môžete doručiť aj osobne alebo nám ho môžete do servisného miesta zaslať poštou alebo inou zásielkovou službou. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade opravy mimo sídla našej spoločnosti, sme oprávnení účtovať cestovné náklady a náklady na prácu spojenú s odpojením a zapojením podľa aktuálneho cenníka.

Hardvér je po prijatí diagnostikovaný a potom je Vám oznámený popis závady spolu s návrhmi na opravu a odhadom ceny. V niektorých prípadoch, kedy nie je ekonomicky výhodné hardvér opraviť, navrhujeme kúpu nového zariadenia alebo odkúpenie zápožičky, ak bola zápožička využitá.

Vybavenie opravy vykonávame do 30 dní od dátumu príjmu zariadenia.

Rýchlosť začatia riešenia vád ovplyvňuje závažnosť vady a typ uzatvorenej servisnej zmluvy.