Úvod » Servisná podpora » Prevod Licencie SW Septim
Podpora
Podpora

Prevod Licencie SW Septim

Prevodom licencie sa rozumie odovzdanie zakúpeného softvéru Septim na iného držiteľa, teda inú osobu alebo podnikateľský subjekt. Prevod licencie má svoje pravidlá a ak je urobený bez nášho súhlasu, je neplatný! Ak teda plánujete napríklad predaj podniku alebo aj jeho prenájom, sú tieto informácie určené práve Vám. Preregistrácia licencie sa musí vykonať aj v prípadoch transformácie firmy ako je napríklad zlúčenie firiem či kúpa firmy.

Zakúpenú licenciu možno previesť len v rozsahu, v ktorom bola zakúpená. Nemožno previesť iba časť licencie.

Predloženou žiadosťou, ktorou pôvodný držiteľ prevádza licenciu na nového, sa vzdáva práva používať pokladničný softvér Septim konkrétneho sériového čísla a potvrdzuje, že ho odinštaloval zo svojich počítačov.

Podmienky prevodu licencie

Prevod licencie je zahájený vo chvíli, keď je do sídla ASW Systems Slovakia s.r.o. doručená Žiadosť o prevod licencie. Prevod vyžaduje písomnú formu, žiadosť musí byť vyplnená a podpísaná pôvodným držiteľom licencie (konateľom spoločnosti).

Prevody licencií rieši obchodné oddelenie a podpisuje štatutárny riaditeľ. Žiadosti možno zasielať písomnou formou na adresu ASW Systems Slovakia s.r.o. Pre zrýchlenie procesu je možné zaslať vopred scan na e-mailovú adresu obchod@septim.sk.

Upozornenie : Je štandardom, že sa inštalácia, ktorej sa prevod týka, automaticky nastaví na hotovostnú platbu až do doby ukončenia prevodu licencie na nový fakturačný subjekt.

Prevod je začatý za nasledujúcich predpokladov, že:

 • Neevidujeme voči držiteľovi / držiteľom licencie žiadne pohľadávky ani výpožičky hardvéru,
 • Nový držiteľ licencie súhlasí s licenčnými podmienkami,
 • Pôvodný držiteľ licencie vlastní verziu septim 2.1, potom nový držiteľ licencie musí súhlasiť s upgradom na verziu 3.1,
 • Pôvodný držiteľ licencie postúpil novému držiteľovi hardvérový kľúč, tzv. HASP,
 • Prevod licencie je podmienený platnou servisnou zmluvou.

Prevod je dokončený za predpokladu, že sú splnené podmienky pre začatie prevodu licencie, a až je novým držiteľom podpísaná servisná zmluva.

Potom je z našej strany vystavená nová Licenčná karta, ktorá potvrdzuje nového držiteľa, rozsah prevedenej licencie a miesto jej umiestnenia.

Licenčné podmienky

Zákazník je oprávnený užívať softvér SEPTIM v súlade s týmito licenčnými podmienkami:

 1. Zákazník je oprávnený užívať softvér SEPTIM na prevádzkovanie pokladničného informačného systému len na účel, pre ktorý bol ASW dodaný, na individuálne určenom hardvérovom vybavení dodanom alebo odsúhlasenom ASW, v mieste inštalácie, pre vlastnú potrebu a v rozsahu vlastností a počtu licencií, ako je špecifikované v licenčnej karte, a to spôsobom uvedeným v manuáloch.
 2. Firma ASW Systems s.r.o. je ako CAP partner Sybase oprávnený distribuovať ako neoddeliteľnú súčasť softvéru Septim produkt Sybase SQL Anywhere. Počet licencií nesmie prekročiť počet licencií softvéru Septim. Licencie Sybase SQL Anywhere nesmú byť zákazníkom použité k vývoju ďalšieho aplikačného kódu, ani k prevádzke aplikácií iných ASW.
 3. Softvér SEPTIM môže byť zákazníkom používaný len v kópii dodanej ASW. Kopírovanie softvéru SEPTIM nie je povolené, s výnimkou jednej záložnej kópie.
 4. Zákazník nie je oprávnený robiť akékoľvek programové zmeny softvéru SEPTIM.
 5. Zákazník nie je oprávnený akoukoľvek formou previesť licenciu na tretiu osobu (prenajať, požičať).
 6. Zákazník zaistí vhodným spôsobom ochranu softvéru SEPTIM, aby nedošlo k porušeniu týchto licenčných podmienok.
 7. ASW je nositeľom majetkových práv k softvéru SEPTIM. Softvér SEPTIM je chránený právnymi predpismi o autorskom práve a medzinárodnými zmluvami.

Poplatky

Samotná administratíva spojená s prevodom licencie je bezodplatná.

Spoplatnené sú len prípadné práce spojené s prevodom na mieste u zákazníka (zmena účteniek, upgrady, atp.) a následná pravidelná mesačná platba (hradené jednou platbou za kalendárny rok) tzv. maintenance poplatok.

Prenájom softvéru Septim

Na tomto mieste by sme radi upozornili, že je majiteľ licencie povinný hlásiť aj samotný prenájom systému . Dodrží tým nielen akceptované licenčné podmienky, ale zaistí si tiež to, že vykonané servisné práce budú fakturované na správny subjekt.

Odinštalovanie Septim

Po vykonaní prevodu licencie sa pôvodný držiteľ licencie zaväzuje zo svojich počítačov úplne odstrániť všetky nainštalované produkty (Septim, Sybase) podľa rozsahu zakúpenej licencie (ak nie je súčasťou prevodu / predaja medzi ním a novým držiteľom i HW).