Úvod » Servisná podpora » Aktualizácie programu SEPTIM 4.1
Podpora
Podpora

Aktualizácie programu SEPTIM 4.1

Zákazníkom s uhradenou servisnou zmluvou pre aktuálny rok garantujeme okrem iného dostupnosť aktuálnych verzií softvéru Septim. Súpis všetkých výhod jednotlivých servisných zmlúv nájdete tu. Ak máte záujem o získanie servisnej zmluvy pre Vašu prevádzku, kontaktujte nás.

Nižšie nájdete súpis nových vlastností vytvorených v jednotlivých verziách Septim 4.1, rozdelených podľa roku uvoľnenia:


Nové vlastnosti 2022

Release 4.1.33.7

Prechod na verziu 4.1.33 vyžaduje aktualizáciu databázového servera PostgreSQL na verziu 13. Na aktualizáciu databázy je potrebná aj nová verzia nástroja ApplyAPF. Od verzie 4.1.33 sú opäť plne funkčné pluginy Optima a Glory. Platobný terminál na príjem hotovosti „Glory“ teraz podporuje aj používanie cudzej meny. V Manažérovi bol do zobrazenia jednotlivých skladových operácií pridaný nový stĺpec na evidenciu používateľov, ktorí vytvorili záznamy. Pre účty platené pomocou Qerka je teraz možné nastaviť tlač účteniek na pokladničných tlačiarňach. Niektoré ďalšie vylepšenia boli urobené aj pre PianoPOS a Eshop.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Od verzie 4.1.33 sa bude vyžadovať použitie PostgreSQL 13. Na nastavenie minimálnej a maximálnej povolenej verzie PostgreSQL boli zavedené dva nové globálne parametre „Minimálna požadovaná verzia PostgreSQL“ a „Maximálna požadovaná verzia PostgreSQL“ v sekcii „Globálne parametre Septim“.
 • Pre patch databázy je potrebná nová verzia utility ApplyAPF.
 • Pri použití voľby „Položky s nenulovým množstvom“ vo filtri u Inventúr, sa zobrazia skladové položky, ktoré majú nenulové množstvo, ale teraz aj vedľajšie skladové položky, ktorých hlavná skladová položka má nenulové množstvo.
 • Terminál na príjem hotovosti Glory, ktorý nebol podporovaný od verzie 4.1.29 z dôvodu zavedenia nového typu wait errorov, je možné opäť používať od verzie 4.1.33.
 • Glory - bola upravená práca s peňažnými pokladňami a terminálom Glory. Teraz sa peňažná pokladňa a pokladňa nepritažujú k terminálu Glory, ale pre Glory sa používa peňažná pokladňa, ktorá je priradená priamo k pokladni. V prípade nedostupnosti terminálu Glory je možné použiť aj záložnú peňažnú pokladňu. Záložná peňažná pokladňa musí byť vytvorená v databáze a jej konfigurácia musí byť zahrnutá v konfigurácii pluginu.
 • Glory - platobný terminál na prijímanie hotovosti teraz podporuje aj používanie cudzej meny.
 • Skupiny „Obmedzenia predaja“ na určenie násobkov a minimálnych množstiev receptúr na objednávanie v e-shope je teraz možné definovať samostatne pre každé výdajné miesto (výdajňu FTD).
 • V prostredí CloudCRM môžete teraz zobraziť celkovú sumu vkladov na vkladovom účte. Používa sa k tomu komponenta typu „Text“ a do jej parametra JSON Path sa zadá hodnota „depositSum“. Všetko je popísané v dokumentácii pluginu „Cloud CRM Client“. Taktiež sa po namarkovaní receptúry pre vklad zaktualizuje stav konta zákazníka zobrazovaný prostredníctvom textovej komponenty s parametrom „Stav konta“.
 • Konfigurácia pluginu ProtelPOSXML teraz umožňuje definovať adresu URL, na ktorej sa spustí rozhranie Protel na zobrazenie informácií o hosťoch hotela. Informácie o hosťovi je teraz možné prezrieť priamo na pokladni pomocou prehliadača asw-webviewer a tlačidla „Otvoriť v prehliadači“.
 • V Manažérovi pri komponentách typu „EDBCheckList“ bola pridaná možnosť „Vybrať všetko“, ktorá umožní hromadne zaškrtnúť/odškrtnúť checkboxy pri všetkých položkách zoznamu naraz. Používa sa napríklad pri zakladaní novej skladovej položky pre nastavenie, na ktorých skladoch sa má položka používať.
 • Optima plugin, ktorý nebol kvôli zavedeniu nového systému wait errorov podporovaný vo verziách od 4.1.29, už je od verzie 4.1.33 opäť funkčný.
 • Optima - v konfigurácii pluginu je nový parameter „calcSubtotalWithVat“, ktorým sa nastavuje, či majú byť medzisúčty s DPH alebo bez DPH.
 • V Manažérovi, do hlavných pohľadov na skladové operácie „Substitúcie“, „Prebytky“, „Predaj zo skladu“, „Prevody“ a „Zápožičky“, bol pridaný nový stĺpec „Založil“, do ktorého sa ukladá meno užívateľa, ktorý záznam vytvoril.
 • Qerko - Teraz je možné účty zaplatené Qerkom tlačiť na pokladniach. Konfigurácia umožňuje definovať tlače pre skupiny stolov a/alebo pre jednotlivé stoly.
 • V connection stringu pre pripojenie k databázi je teraz možné v názvoch súborov (napríklad súbor s SSL certifikátom) používať medzeru. Meno súboru je v takom prípade treba dať do úvodzoviek (napr. sslcert=„muj cerifikat.crt“).
 • CloudCRM - Teraz je možné stornovať v Kase aj v Manažéri vkladové účty.


PianoPOS

 • Bola upravená funkcia parametra „Povolené priestory“ (parameter zariadenia „Zariadenie Android pokladňa“, záložka „Externá Android pokladňa“), ktorý teraz okrem obmedzenia stolov umožňuje obmedziť aj zoznam otvorených účtov posielaných do PianoPOS len na účty zo zadaných priestorov.
 • V parametroch zariadenia Android pokladňa je nový parameter „Položka účtu - Storno interval“, ktorý slúži na nastavenie doby od namarkovania položky, kedy je možné ju z otvoreného účtu vystornovať. Ďalej bolo pridané aj nové užívateľské oprávnenie „Stornovať položku účtu bez obmedzenia“


Nové vlastnosti 2021

Release 4.1.32.8

V release 4.1.32 bol vylepšený ukazovateľ stavu priebehu niektorých operácií - napr. pri prepočte skladov medzi iventúrami, pri domarkovaní otvorených impulzov a pri domarkovaní objednávok jedál. V Kase je teraz možné zadať vklad na konto priamo v otvorenom účte a nie je už potrebné kvôli vloženiu peňazí na konto otvorený účet opúšťať. Bol vykonaný celý rad zmien v aplikácii WebCare - napr. optimalizácia procesu registrácie zákazníka, možnosť zobrazenia zákazníckych bonusov, dát z CRM programov a voucherov zákazníka, doplnená podpora virtuálnych kariet. Na orezanie dát už nie je potrebné mať k okamihu orezania vytvorenú jednu spoločnú inventúru pre všetky sklady. Bola vykonaná optimalizácia rýchlosti zobrazovania niektorých dát v Manažéri a rad ďalších úprav a vylepšení.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bol vylepšený ukazovateľ stavu priebehu operácií pri prepočte skladov medzi inventúrami, pri domarkovaní otvorených impulzov a pri domarkovaní objednávok jedál.
 • Pri parametri „Vyžadovať zadaný počet hostí“ v parametroch pokladnice na užívateľa, kde boli predtým len možnosti „Vyžadovať“ a „Nevyžadovať“, sú teraz k dispozícii tri možnosti nastavenia: „Nevyžadovať“, „Vyžadovať, povoliť nulu“, „Vyžadovať, nepovoliť nulu“. Ak sa použije voľba „Nevyžadovať“, potom hodnota nemusí byť vôbec zadaná (hodnota v databáze je „null“).
 • Do Kasy bol pridaný nový komponent „Rýchly vklad na konto“, ktorý sa môže pridať na stránku účtu a umožní vykonať vklad na konto priamo v otvorenom účte. V parametroch pokladnice na užívateľa v sekcii „Okno účtu“ sú dva nové parametre - „Rýchly vklad - v hotovosti“ a „Rýchly vklad - trasou peňazí“, pomocou ktorých sa nastavuje, akými spôsobmi platby je možné vklad na konto vykonať.
 • Manažéru v „Receptúrach“ pribudla nová funkcia „Prenesenie čiarových kódov zo skladových položiek“, pomocou ktorej je možné z interných skladových položiek a dodávateľských skladových položiek preniesť čiarové kódy do receptúr.
 • V prostredí CloudCRM je teraz možné vykonávať zmenu platby uzavretého účtu v Manažéri v klientskej databáze. Spôsob platby je možné meniť len pri účtoch, v ktorých je použitá iba jedna platba. Zmena spôsobu platby v Manažéri v centrálnej databáze nie je povolená.
 • Teraz je možné upravovať nastavenia pluginov v Septime, aj keď sú tieto pluginy aktuálne nastavené ako „Aktívne“. Predtým bolo nutné pred úpravou konfigurácie plugin vždy najprv deaktivovať.
 • Vznikol nový balíček septim-mailer-supplierorders, ktorý obsahuje všetko potrebné na odosielanie objednávok dodávateľom. Obsahuje vzor objednávky (JasperReport), ktorý sa prikladá do mailu ako príloha a nainštaluje aj službu MailerSrv na odosielanie mailov.
 • Je teraz možné nastaviť mapovanie platieb z účtu zákazníka v Septime na určitý typ platieb v Proteli.
 • Vzniklo nové tlačidlo „Otvoriť v prehliadači“. V prípade použitia tlačidla je vyvolaná funkcia SQL, ktorá vráti URL adresu v nej definovanú. Následne je zavolaná aplikácia WebViewer, ktorá danú URL zobrazí.
 • Bola vytvorená nová funkcia „G_CLOUDCRMSRVPrepaidCardClaim“, ktorú je možné volať z Kasy zo stránky „Volanie funkcií“, a pomocou ktorej je možné vytvárať vklady na kontá z predplatených kariet v prostredí CloudCRM. Detailný popis je uvedený v dokumentácii k pluginu „Cloud CRM Server“.
 • V type účtov, ktorý sa v prostredí CloudCRM používa na vytváranie vkladov na konto, teraz novo fungujú pravidlá platieb, rovnako ako v bežných účtoch.
 • V prostredí CloudCRM je možné v rámci jedného účtu pre vklad na konto založiť vklady pre niekoľko rôznych zákazníkov naraz. Vklady sú autorizované hneď pri vložení receptúry na vklad do účtu, alebo pri jej storne.
 • Orezanie dát už sa teraz nerobí k jednej konkrétnej inventúre spoločnej pre všetky sklady, ale zadá sa požadovaný dátum orezu. Aby mohol byť orez vykonaný, musí po tomto dátume existovať pre každý sklad aspoň jedna zadaná inventúra. Každá taká jednotlivá inventúra je potom označená zvláštnym príznakom, ktorý je v Manažéri pri inventúre zobrazený v novom stĺpci „Orez dát“. Dáta pred každou takou inventúrou na danom sklade sú považované za nekonzistentné. Relevantné dáta sú k dispozícii až od takejto inventúry ďalej do budúcnosti. Akákoľvek manipulácia s týmito inventúrami, a teda aj s dátami, ktoré sú pred nimi, už po vykonaní orezu nie je možná. Proti predchádzajúcemu systému je rozdiel v tom, že na každom sklade môžu tie „pravdivé“ hodnoty začínať od iného dátumu. Na druhej strane je veľká výhoda v tom, že už na orez nie je nutné mať k dátumu orezu jednu spoločnú inventúru pre všetky sklady.
 • U receptúr a skladových položiek sa nechá novo nastaviť príznak „Ručne vložený čiarový kód“. Tento príznak zabráni možnému nechcenému prepísaniu ručne zadaných čiarových kódov inými čiarovými kódmi pri použití funkcie „Prenesenie čiarových kódov zo skladových položiek“.
 • V pohľade „Skladové ceny receptúr“ sa novo zobrazujú aj skladové ceny pre základnú porciu. Zároveň bola doplnená možnosť použiť základnú porciu aj vo filtri.
 • Bolo upravené predvypĺňanie skladu pri vkladaní položiek do dodacieho listu, ktorý nemá vyplnené stredisko. Pre prvú vkladanú položku sa použije sklad, ktorý bol použitý v poslednom predchádzajúcom dodacom liste bez vyplneného strediska od rovnakého dodávateľa. Pri ďalších pridávaných položkách sa už sklad predvyplní vždy podľa predchádzajúcej položky v dodacom liste.
 • Do všetkých pohľadov v Tržbách bol pridaný stĺpec „Stredisko“.
 • Bola vykonaná optimalizácia zobrazenia dodávateľských skladových položiek, takže ich zobrazenie v Manažéri je teraz podstatne rýchlejšie.
 • Pred zobrazením dodávateľských skladových položiek v Manažéri, v „Sklady/Konfigurácia objednávok/Dodávateľské skladové položky“, sa najprv zobrazí filter s predvybraným poľom „Dodávateľ“. Cieľom je, aby užívateľ pred zobrazením dodávateľských skladových položiek vybral konkrétneho dodávateľa a tým sa následné zobrazenie položiek urýchlilo.
 • Bol vytvorený linuxový balíček „septim-patch“, ktorý umožní vykonávať patch databázy Septim 4.1 priamo na linuxovom serveri. Súčasťou balíka je rovno aj súbor s patchom vo verzii, ktorá zodpovedá repozitárom použitým pri inštalácii balíka. Samotný patch sa potom spúšťa z umiestnenia /opt/asw/bin pomocou „septim-patch nazov_databazy“.
 • Bol vytvorený nový plugin EPOS umožňujúci komunikáciu s rovnomenným elektronickým platobným a odbavovacím systémom, ktorý je využívaný hlavne v rôznych športových a rekreačných areáloch. V súčasnej verzii plugin umožňuje zákazníkom platiť účty v Septime z ich konta v EPOSe.
 • V pohľadoch „Operácia s hotovosťou“, „Operácia s trasami peňazí“ a „Operácia so zákazníckymi kontami“ teraz funguje obmedzenie na strediská. Užívateľ tu vidí iba údaje zo stredísk, ku ktorým má povolený prístup.
 • Do Septimu pridaná podpora pre nový ČSOB platobný terminál PAX Q80.
 • Predtým bola pri zakladaní účtu na pokladni ako výchozí hodnota pre počet hostí použitá hodnota „0“. Teraz sa ako predvolená používa prázdna hodnota.
 • Užívatelia teraz môžu vo „Voľby/Prístupové práva/Skupiny užívateľov“ v slave pohľadu „Skupiny do ktorých sa môžu vkladať užívatelia (skupiny)“ vkladať svoju vlastnú skupinu. takže napríklad člen skupiny „Manažér“ môže založiť ďalšieho používateľa a vložiť ho do skupiny „Manažér“.
 • Bol vytvorený nový plugin „MAIND“. Tento plugin umožňuje používanie rezortných kariet MAIND na poskytnutie zľavy na účet v Septime.
 • Informačné správy zobrazované v aplikáciách v prípade, že dochádza k prekročeniu dostupného množstva tovaru na skladoch, boli doplnené o hodnotu požadovanej zmeny stavu zásob. V detailoch správy je teda teraz okrem hodnoty dostupného množstva vidieť aj hodnotu požadovanej zmeny stavu.
 • V Manažéri v „Predaj/Receptúry“ bol zoptimalizovaný slave pohľad „Všetky skladové položky“. Dáta sa v ňom teraz zobrazujú výrazne rýchlejšie, a to aj v prípade veľkých databáz.
 • Přidána fukcionalita, která umožňuje spárovat věrnostní systém bez nutnosti přihlášení do Webcare.
 • Bola vytvorená nová definícia importu pre import Akcií.
 • Bola vytvorená nová funkcia na vytvorenie predaja zo skladu pre vybrané položky, ktoré mali v inventúre manko. Funkcia je dostupná v Inventúrach v slave pohľadu „Položky inventúry - iba tie, ktoré je možné použiť”. Predaj sa vloží pred inventúru a tým dôjde k narovnaniu stavu množstva položky v inventúre.
 • V konfigurácii pluginu „Protel POSXML“ je nový parameter „sendAllBills“. Pokiaľ je zapnutý, odosielajú sa do Protelu zo Septimu všetky účty. Pokiaľ nie je parameter aktívny, odosielajú sa len účty, ktoré boli autorizované v Proteli.
 • Bola vytvorená nová funkcia na aktualizáciu príznaku „Aktívny“ pri dodávateľských skladových položkách. Funkcia sa dá spustiť ručne tlačidlom „A“ (Aktualizovať príznak aktívny pri DSP) v „Sklady/Konfigurácia objednávok/Dodávateľské skladové položky“. Existuje tiež globálny parameter „Čas aktualizácie príznaku Aktívny pri DSP“ v sekcii „Parametre skladov. Do parametra sa zadáva čas, kedy sa má aktualizácia automaticky spustiť pomocou automatických operácií spúšťaných z CRONu. Ak nie je parameter nastavený, automatická aktualizácia sa nevykonáva.
 • Bol vylepšený ukazovateľ priebehu operácií pri prepočte skladov medzi inventúrami.
 • Pri záznamoch vo „Voľby/Základné parametre/Externé vernostné systémy“ je teraz možné nastavovať nový flag „Aktívny“. Pokiaľ je tento príznak nastavený, potom má vernostný systém dodatočný prístup k vybraným metódam rozhrania WebCareAPI, ktoré vracajú údaje o konkrétnom zákazníkovi. Zatiaľ sa jedná iba o cenník produktov v eshope. Pokiaľ je tento príznak nenastavený, potom môže vernostný systém vykonávať iba párovanie zákazníkov.
 • Do filter dialógu v Receptúrach, bola pridaná možnosť filtrovať v slave pohľade „Ceny receptúr“ podľa „Skupiny pokladníc pre ceny“.
 • Do operácií s dodávateľskými skladovými položkami bola doplnená kontrola príznaku „Aktívny“.
 • Do pohľadov „Stav konta k účtovnému dátumu“ a „Stav konta k skutočnému dátumu“, ktoré sú dostupné v Manažéri v „Zákazníci/Zostatky na kontoch k zadanému dátumu“, bolo pridané tlačidlo na zobrazenie celkových súčtov.
 • Doteraz nebolo možné zadávať názvy receptúr dlhšie ako 80 znakov. Teraz to už je možné.
 • Do filtra pre pohľad „Spárované dodacie listy“ v „Sklady/Prijaté faktúry“ bola pridaná možnosť fitrovať podľa „Čísla podľa dodávateľa“.
 • Pri funkcii „Hromadné vloženie dodacích listov“ v slave pohľadu „Spárované dodacie listy“ v „Sklady/Prijaté faktúry“, bola pridaná možnosť obmedzenia podľa skladu.


Qerko plugin

 • Boli vytvorené dva nové integračné balíčky pre sprevádzkovanie napojenia na Qerko. Na konfiguráciu platenia Qerkom je to balík „septim-qerko-payments“ a na objednávanie od stola je to balíček „septim-qerko-ordering“. Tieto balíčky môžu byť inštalované samostatne alebo aj obaja spoločne. Oba tieto balíčky zdieľajú ešte ďalší balíček „septim-qerko-common“, na ktorom sú závislé.


WebCare a Eshop

 • Bol pridaný nový globálny parameter „Povoliť objednávanie jedál bez priradenej receptúry“ v sekcii „Parametre objednávok“. Pomocou tohto parametra sa v ponuke jedál pre objednávanie vo WebCare povolí/zakáže zobrazenie jedál, ktoré na daný deň nemajú v jedálničku priradenú žiadnu receptúru.
 • Vo WebCare je teraz možné zobrazovať prehľad zákazníckych bonusov.
 • Vo WebCare je teraz možné zobrazovať prehľad voucherov zákazníka.
 • Zmenil sa proces registrácie zákazníka vo Webcare. Zákazník sa do databázy nezakladá v prvom kroku registrácie, ale až v druhom kroku, kedy mu príde aktivačný odkaz a zadáva svoje heslo. Ďalej bola opravená chyba v režime aktivácie zákazníka, kedy sa neukladali údaje zadané zákazníkom do databázy.
 • Bol sprevádzkovaný parameter „Údaj pre overovanie cez LDAP server“, ktorý umožňuje nastaviť, ktorý údaj zákazníka bude používaný na jeho identifikáciu pri prihlasovaní do Webcare cez LDAP.
 • Do WebCare bola pridaná podpora pre zobrazenie IČO a DIČ u zákazníka a možnosť ich zadania pri registrácii.
 • Na základe novej smernice EÚ teraz WebCare posiela informácie o zákazníkovi do platobnej brány.
 • Úprava správy, ktorá sa zobrazí zákazníkovi pri objednávaní v Eshope, pokiaľ niektorý z objednávaných produktov už nie je dostupný. Doteraz sa zákazníkovi, ktorý mal v košíku tovar dlhšiu dobu a medzitým už došlo k jeho vypredaniu, zobrazilo iba, že „Objednávku nie je možné prijať, pretože niektoré z objednávaných produktov už nie sú k dispozícii.“. Teraz je správa doplnená o názov konkrétneho produktu, ktorý už nie je možné objednať.
 • Do WebCare bola pridaná podpora pre virtuálne karty. Virtuálne karty sa vo Webcare vygenerujú a následne uložia do telefónu/vytlačia. Pri príchode na prevádzku je možné sa virtuálnou kartou identifikovať na načítanie správneho zákazníka a jeho cenovej kategórie.


Release 4.1.31.9

V release 4.1.31 došlo k niekoľkým úpravám, ktoré sa týkajú práce s dodacími listami. Bolo pridaných niekoľko nových funkcií do Qerko pluginu. V rámci exportu a importu receptúr sa po novom spolu s receptúrami môžu prenášať aj Všeobecné skupiny receptúr, Názvy receptúr a Alergény. Do PianoPOS bola implementovaná podpora cenových kategórií. Optimalizovala sa rýchlosť vykonávania niektorých operácií v Kase aj v Manažérovi a rada ďalších vylepšení.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Pri importe uzatvorených účtov možno po novom použiť parameter „UpdateStockLevels“. Ak je parameter zapnutý, vykoná sa pri importe uzavretých účtov zároveň aj odpis položiek zo skladov.
 • Do XML exportov / importov receptúr bola pridaná podpora pre Všeobecné skupiny receptúr, Názvy receptúr a Alergény.
 • Do Tržieb v Manažérovi boli pridané nové typy tržieb určené pre platby vykonané u FTD objednávok (napr. z eshopu).
 • Bola vykonaná úprava v predvyplňovaní skladu u položiek zadávaných do dodacieho listu.
 • Do pohľadu na naskladnené dodacie listy pribudla nová funkcia „Skopírovanie položiek dodacieho listu“, pomocou ktorej je možné skopírovať položky z jedného dodacieho listu do iného.
 • Pri párovaní dodacích listov s prijatými faktúrami sa po novom ponúkajú iba dodacie listy s rovnakým strediskom. Ak stredisko nie je vyplnené, prebehne párovanie na základe dodávateľov a skupín dodávateľov tak ako doteraz.
 • Vykonaná úprava v XML importe receptúr. Teraz môžu byť DPH a ceny menené XML importom nezávisle na sebe. Doteraz museli byť v importnom súbore použité vždy spoločne oba tieto údaje.
 • V pripravovaných dodacích listoch teraz užívatelia vidia okrem položiek so zadaným skladom zo stredísk, ku ktorým má prístup, aj položky, ktoré nemajú doteraz priradený žiadny sklad.
 • Boli zoptimalizované operácie prebiehajúce v Kase pri prechode na stránku uzavretie účtu, čím došlo k významnému zrýchleniu.
 • V Objednávkach tovarov došlo k významnému zrýchleniu pri výbere dodávateľských skladových položiek.
 • Bola vykonaná optimalizácia, ktorá zrýchľuje zobrazenie uzavretých účtov v Manažérovi pri použití filtrovania podľa stredísk.
 • Bolo zoptimalizované vkladanie skladových položiek, čo sa prejaví urýchlení celej operácie a to predovšetkým u veľkých databáz.
 • Do CRM + programu „Sběr bodů za účty“, bola pridaná možnosť nastaviť, aby sa čiastky za receptúry z určitých skupín receptúr (1,2,3 alebo 4) nezapočítavali do celkovej sumy, z ktorej prebieha výpočet
 • V Kase je možné použiť novú komponentu „Prepínač prefixov čítačky“. Komponenta zobrazuje prepínacie tlačidlá pre pridanie prefixu ku kódu prečítanému pomocou čítačky.
 • Bola vykonaná optimalizácia aplikácie Kasa, ktorá zrýchľuje prechod zo stránky markovanie na stránku uzavretie účtu.
 • Vzniklo nové oprávnenie „Editovať iba sklad plánovaného dodacieho listu“, ktoré umožňuje iba zmeniť sklad u položky plánovaného dodacieho listu.
 • V hlavnom pohľade v Dodacích listoch boli pridané dva nové stĺpce - „Vlastník“ a „Založil“. V stĺpci „Založil“ figuruje stále užívateľ, ktorý záznam do tabuľky vložil. „Vlastník“ sa zmení pri prevode dodacieho listu z pripravovaných dodacích listov do naskladnených. Ako „Vlastník“ ďalej figuruje užívateľ, ktorý tento prevod vykonal. S tým súvisí aj úprava práce s oprávneniami pre editáciu dodacích listov a ich položiek.
 • Bola implementovaná podpora pre tlač jasper reportov z aplikácie Kasa.
 • Bola zoptimalizovaná rýchlosť zobrazenia zoznamu receptúr v Manažérovi.


PianoPOS

 • Bola implementovaná podpora pre používanie cenových kategórií (Je potrebná aj aktualizácia PianoPOS na verziu 1.0.35 a vyššiu).


Liftago plugin

 • Novo sa do Liftaga posielajú FTD objednávky iba z tých Výdajných miest pre FTD objednávky, ktoré sú explicitne zadané v konfigurácii pluginu.


Qerko plugin

 • Do pluginu Qerko bol pridaný nový parameter „Table name format“, kam je možné zadať formátovací reťazec pre rozšírenie názvu stola. Využitie nájde napríklad tam, kde je v jednej databázi viac stredísk s rovnakými menami stolov.
 • V nastavení pluginu je nový parameter pre zadanie kľúča strediska pre obmedzenie stolov exportovaných do Qerka.
 • Doplnená podpora pre používanie pagerov. Keď zákazník zaplatí účet, obsluhe o tom príde správa.
 • Bola pridaná podpora pre používanie vernostných zákazníckych kariet získaných v jednotlivých reštauráciách.


WebCare a Eshop

 • Bola pridaná podpora pre použitie obalov v eshope.
 • Po novom, keď si zákazník objednáva v Eshope a nie je prihlásený, ale používa e-mailovú adresu, ktorá je registrovaná k existujúcemu aktívnemu účtu, zobrazí sa mu správa s ponukou sa prihlásiť.
 • V „Parametroch FTD výdajného miesta“ v parametri „Obmedzenie času pre objednávanie denného menu“ je teraz možné nakonfigurovať viac časových úsekov, kedy je možné denné menu objednávať. Navyše je možné v definícii použiť aj obmedzenia ponúkaných produktov pre jednotlivé časové úseky pomocou zadania kľúča Skupiny receptúr 3.
 • Bola vylepšená funkcia pre dočasné stiahnutie produktu z ponuky eshopu namarkovaním receptúry na pokladni do účtu na špeciálnom stole. Bol vyriešený problém, kedy sa spolu s namarkovanou receptúrou z ponuky vyradil aj jej prípadný modifikátor, čo nebolo žiaduce.
 • V emaile posielanom k FTD objednávke pribudla možnosť pomocou nového zástupného symbolu %DELIVERYTYPE% zobraziť zvolený spôsob doručenia.
 • Bola implementovaná podpora pre kontrolu platnosti SSL certifikátov pri autorizácii používateľa.


Release 4.1.30.5

V release 4.1.30 bola vykonaná najmä celá rada úprav týkajúcich sa fungovania Eshopu. Ďalšie vylepšenia sa týkajú skladového hospodárstva - napríklad pribudla možnosť dvojfázového nastavovania príznaku skontrolované pri prevodoch medzi skladmi, nová funkcia na obmedzenie skladových položiek použitých v inventúre, pokiaľ neboli od minulej inventúry používané, bola vykonaná optimalizácia rýchlosti výpočtu skladových cien. Tiež bol vytvorený nový spôsob napojenia Septim na PMS Protel, vylepšená funkcia našepkávača v aplikácii Manažér a ďalšie.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Došlo k úprave filtra v Obratoch. Kvôli pridaniu ďalších možností filtrovania, bola pôvodná záložka „Obmedzenie účtov“, rozdelená na dve záložky - „Obmedzenie účtov I“ a „Obmedzenie účtov II“.
 • S Prijatou faktúrou ide po novom párovať dodacie listy nielen od rovnakého dodávateľa, ktorý je zadaný pri faktúre, ale aj s dodacími listami od iných dodávateľov, ktorí sú v rovnakej skupine dodávateľov.
 • Pri Prevodoch medzi skladmi možno teraz použiť dvojfázové nastavovanie príznaku „Skontrolované“. Užívateľ, ktorý tovar vydáva, použije „Nastaviť príznak skontrolované pre zdrojový sklad“ a užívateľ, ktorý tovar prijíma, použije „Nastaviť príznak skontrolované pre cieľový sklad“. Až potom, ako je prevod označený ako skontrolovaný na zdrojovom aj na cieľovom skladu, automaticky sa u neho nastaví príznak „Skontrolované“. Užívateľ, ktorý disponuje potrebným oprávnením, môže príznak „Skontrolované“ nastaviť rovno, aj bez nastaveného „Skontrolované“ na zdrojovom alebo cieľovom skladu.
 • Bola pridaná možnosť zadávať preklady do cudzích jazykov pre Skupiny receptúr 3 a 4. Tieto jazykové verzie názvov skupín receptúr sa potom používajú vo WebCare v režime Canteen.
 • Boli zoptimalizované funkcie pre Výpočet skladových cien, čím sa výpočet značne urýchlil.
 • V inventúrach v závislom pohľade „Sklady v inventúre“, pribudla nová funkcia - Aktualizácia príznaku „Používať“. Táto nová funkcia umožňuje nastaviť položkám inventúry príznak „Používať“ buď podľa „konfigurácie zásob“ (tj. Podľa nastaveného príznaku „Používať na tomto sklade“ v nastavení zásob na danom sklade), alebo podľa „aktivity skladových položiek“. V tomto prípade sa položka v inventúre nepoužije, ak jej skutočné množstvo v poslednej predchádzajúcej inventúre na tomto sklade bolo nulové a nebola od tej doby na tomto sklade použitá pri žiadnej skladovej operácii.
 • Je možné obmedziť užívateľom právo editovať jedálniček len pre výdajne v určitom stredisku. Ak používateľ nedisponuje oprávnením „Strediska bez obmedzenia \ Skladové hospodárstvo - základ“, potom môže editovať jedálniček iba pre výdajne v stredisku, ku ktorému je tento používateľ priradený.
 • „Tlačidlo s konfigurovateľnou hodnotou“ možno teraz v Kase použiť na stránke zadávanie vkladu na konto, na stránke uzatváranie účtu a na stránke operácií s pokladničnými zostatkami.Tlačidlo slúži na nastavenie preddefinovanej hodnoty do kolónky pre zadanie čiastky.
 • Po novom sa už skladová cena skladovej položky vyrábané normovaním neaktualizuje automaticky pri každej zmene v zložení normovanej receptúry, ale iba pri prepnutí stavu normovania na „Vyrobené“ alebo „Uzatvorené“.
 • V „konfigurácii objednávok“, v „Objednávkach tovaru“ a v „Dodacích listoch“ sa používateľovi po novom zobrazia iba dodávateľské skladové položky od globálnych dodávateľov, alebo dodávateľov priradených ku strediskám, ku ktorým má používateľ oprávnenie.
 • V ponukách vzhľadu obrazoviek pre pokladňu, v ponukách receptúr a ponukách stolov je teraz možné zmeniť nastavené stredisko.
 • V pohľade „Sklady“, v podriadenom pohľade „Prepojenie dodávateľov so sklady“, ide po novom prepojiť konkrétnych dodávateľov s konkrétnym skladom. Ak používateľ nedisponuje oprávnením „Strediská bez obmedzenia“, môže pracovať iba s dodávateľmi zo stredísk ku ktorým má povolený prístup.
 • Došlo k ďalšiemu vylepšeniu fungovania našepkávača. Ak chceme určité slovo, alebo jeho časť, vynechať z vyhľadávania, zadáme pred neho znamienko mínus.
 • Bola zoptimalizovaná rýchlosť načítania zoznamu dodávateľských skladových položiek pri zadávaní Objednávok tovaru.
 • Pri tlačidle „Hromadné vloženie dodacích listov“ v „Prijatých faktúrach“ bola pridaná podpora párovania dodacích listov s prijatými faktúrami pre všetkých dodávateľov z rovnakej skupiny dodávateľov.


Liftago plugin

 • Pridaná kontrola kompletnosti zadanej adresy a či je objednávka kompletne uhradená. Pokiaľ nie sú platba a údaje kompletné, objednávku nie je možné odoslať.


QSR plugin

 • V pluginu QSR je možné po novom nastaviť rôzne konfigurácie tohto kuchynského objednávkového systému pre rôzne strediská v rámci jednej databázy.


WebCare a Eshop

 • V Eshope je možno použiť nový spôsob uhradenia objednávky - „Platba pri doručení“.
 • Bola pridaná kontrola či cena objednávky v Eshope zodpovedá cene, s ktorou sa objednávka vytvorila v Septime a kontrola, či je objednaný produkt ešte stále dostupný.
 • Receptúry, ktoré sú použité v jedálničku, ktorý sa používa pre definíciu denného menu v ponuke pre WebCare, sa vo WebCare teraz zobrazujú aj keď nie sú vložené do niektorej „Skupiny pre export“.
 • Teraz je možné umiestniť sformátovanú adresu pre doručenie do e-mailov odoslaných po dokončení FTD objednávky a je možné ju tiež vytlačiť pomocou DynamicSQL na účtenku.
 • Pridaná podpora pre preklad názvov jedál a ich kategórií (skupiny receptúr 3 a 4) pri zobrazení jedálnička.
 • Bolo vylepšené fungovanie rezervácií skladových zásob pri objednávaní produktov na Eshope. Tiež bol zavedený nový parameter „Vymazanie nedokončených nezaplatených FTD objednávok“ v Globálnych parametroch v sekcii „Spúšťanie pravidelných operácií“. V parametri sa konfiguruje, či a kedy sa majú mazať nedokončené a nezaplatené takeaway objednávky vytvorené vo Webcare. Typicky ide o objednávky, ktoré majú byť zaplatené kartou, ale zákazník po prechode na platobnú bránu operáciu nedokončí a zavrie okno prehliadača.Release 4.1.29.6

V release 4.1.29 sú obsiahnuté najmä úpravy pre WebCare. Napríklad pribudla možnosť zobrazovania denných ponúk v eshope s využitím jedálnička nadefinovaného v Septime. Je tu dostupný aj nový plugin Liftago, umožňujúci objednať si dodanie produktov z eshopu touto taxi službou. V PianoPOS je teraz možné používať automatické otváranie a uzatváranie pokladní a definovať ponuky produktov pomocou všeobecných skupín receptúr namiesto doteraz využívaných skupín receptúr 4. Niekoľko nových zaujímavých funkcií bolo pridaných aj pre aplikáciu Kasa.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Do sady ponúk pre pokladňu bola pridaná nová príkazová stránka „Dialog pro načtení karty“, ktorá je používaná pre prečítanie karty pri platbe z konta zákazníkov z Cloud CRM.
 • V Kase je možné na stránku „Dialog pro načtení karty“ pridať tlačidlo pre ručné zadanie čísla karty.
 • V hlavnom menu aplikácie Manažér pribudla položka „Pluginy“, ktorá bola doteraz dostupná len po prepnutí do aplikácie „Base“. Teraz je teda priamo z hlavného menu Manažéra prístup k „Systémovým“ a „Vlastným“ pluginom a tiež k ďalším pohľadom, ktoré súvisia s pluginmi, ktoré sú v konkrétnej databáze povolené v licencii.
 • V definíciách ponúk vzhľadov obrazoviek pre pokladnice sa ponovom u komponentov, ktoré zobrazujú nejaké zoznamy (napr. zoznam otvorených účtov, zoznam namarkovaných položiek, atď.), dajú s využitím užívateľských SQL funkcií pridávať ďalšie stĺpce. Nastavuje sa to v parametri „DynamicSQL přidané sloupce“, ktorý sa nachádza v parametroch týchto komponentov. Zadáva sa v JSON formáte.
 • Ponovom sa nastavenie globálneho parametra „Změnit kategorii DPH u jídla s sebou“ aplikuje aj v uzavretých účtoch vzniknutých na základe „takeaway“ FTD objednávok.
 • Do výstupného XML súboru exportu prijatých faktúr boli pridané nové značky „missingdeliverywot“ a „missingdeliverywit“, v ktorých sú vyjadrené prípadné rozdiely medzi cenou na faktúre a cenou spárovaných dodacích listov.
 • Do uzavretých a otvorených FTD objednávok bol pridaný nový stĺpec „Dodací adresa“.
 • Do Kasy ide ponovom pridať komponenta „Přepínač identifikace kódu načteného kartou“, vďaka čomu môže užívateľ prepínať účel, na ktorý sa prečítaný kód karty použije (napr. či sa má použiť ako identifikátor voucheru, alebo ako identifikačný kód karty zákazníka).
 • Pri inštalácii „Septim“ služieb na linuxe (napr. Septim-printsrv) sa ponovom automaticky vytvorí aj konfigurácia služby v systemd a v priečinku s danou aplikáciou sa vytvorí aj konfiguračný INI súbor. Predtým sa služba aj INI súbor museli vytvárať ručne.
 • Do Kasy na stránku pre zadávanie vkladov možno pridať nové funkčné tlačidlo „Tlačítko s konfigurovatelnou hodnotou“, ktorého stlačením sa odovzdáva jeho hodnota (nastavená v parametroch tlačidla) rovnako, ako keby bola zadaná na numerickej klávesnici.
 • EKASA - ponovom je možné, aby viac pokladní tlačilo na rovnakú tlačiareň.


PianoPOS

 • Ponuka produktov sa ponovom definuje prostredníctvom „Obecných skupín“ receptúr a nie „Skupinami receptúr 4“, ako to bolo doteraz.
 • Bola pridaná podpora pre automatické otváranie / uzatváranie pokladníc. Fungovať to bude vo verziách PianoPOS 1.0.34 a vyšších.


WebCare a Eshop

 • Pridaná podpora pre zobrazenie zákazníckych CRM+ dát.
 • Pridaná podpora pre zobrazenie stavu zákazníckych bonusov.
 • V režime Eshop sa ponovom názvy produktov zobrazujú v jazyku, ktorý je nastavený v hlavičke webu. Pokiaľ u receptúry nie je názov v tomto jazyku k dispozícii, použije sa názov pre jazyk, ktorý je nastavený ako „Náhradny jazyk“. Keď nie je k dispozícii ani názov pre náhradný jazyk, zobrazí sa základný názov receptúry.
 • Aby bolo možné dočasne vyradiť určitý produkt z ponuky v Eshope, napríklad keď sa jeho zásoba vyčerpá, bola vytvorená špeciálna funkcionalita pre Kasu. Nedostupná receptúra ​​sa jednoducho namarkuje na stôl s kľúčom „WEBCARE_LIMIT“. Potom, po dobu pokiaľ bude receptúra ​​figurovať v otvorenom účte na tomto stole, sa nebude zobrazovať v ponuke Eshopu. Po vystornování položky z účtu sa opäť normálne začne v ponuke v Eshope zobrazovať.
 • Bola pridaná podpora zobrazenia denných ponúk v Eshope prostredníctvom „jedálnička“ zadaného v Septime.
 • Pridaná podpora pre zobrazenie rozšírených informácií pre doručenie objednávky.
 • Bol vytvorený nový plugin „Liftago“. Liftago je taxi služba zabezpečujúca prepravu jedla z reštaurácie k zákazníkovi. Plugin vytvára spojenie medzi Septimom a Liftago na vytvorenie požiadaviek na jazdu v Liftagu pri vytvorení objednávky v Eshope.
 • Bolo zoptimalizované načítanie modifikátorov priradených k produktom v ponuke Eshope, takže teraz je to podstatne rýchlejšie.
 • Bola upravená práca s ponúkanými produktmi a ich kategóriami. Teraz už nemusia byť používané len skupiny typu „Skupina pre export“, ale môže sa použiť akýkoľvek typ všeobecných skupín. Zrýchlilo sa načítanie produktov. V parametroch aplikácie WebCareAPI pribudol nový parameter „Skupiny dostupných dat“ slúžiaci k definovaniu zobrazovaných skupín produktov, zrkadlí sa v ňom nastavenie rovnomenného parametra z „Parametrov výdajného miesta pre FDT objednávky“


Nové vlastnosti 2020

Release 4.1.28.6

V release 4.1.28 sa pridala k dodacím listom väzba na stredisko, takže už je teraz možné užívateľom plne obmedziť prístup k dodacím listom len z určitých stredísk. Dodávateľa v skladoch je možné nastaviť „globálne“, alebo obmedziť ich používanie len pre konkrétne stredisko. Do Cenníku dodávateľských skladových položiek bola tiež pridaná väzba na stredisko a je teda novo možné zadávať rôzne ceny pre jednotlivé strediská. V definíciách tlačových zostáv pre pokladňu pribudol nový typ prvku „DynSQL Podmienka“ umožňujúci vytvárať podmienky s použitím užívateľských SQL funkcií. Mnoho linuxových inštalačných balíkov pre Septim služby a aplikácie bolo prepracovaných pre ľahšiu inštaláciu a konfiguráciu. Bol vytvorený nový plugin „Modifikátory s premenlivou cenou“. A mnoho ďalších úprav.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • V globálnych parametroch v sekcii „Elektronická evidencia tržieb“, pribudla u parametra „Platby z konta“ ďalšia možnosť nastavenia „Platby z konta sa do EET odosielajú iba u zákazníkov bez kreditu (kredit zákazníka je 0 alebo menší)“.
 • Je možné nastaviť dodávateľov ako „globálnych“, ktorých je možné používať naprieč všetkými existujúcimi strediskami, alebo je možné obmedziť ich použitie len pre určité strediská.
 • Do Dodacích listov bola pridaná väzba na stredisko.
 • V definíciách tlačových zostáv pre pokladňu pribudol nový typ prvku „DynSQL Podmienka“ umožňujúci vytvárať podmienky s použitím užívateľských SQL funkcií.
 • Bola vytvorená nová funkcia „Upraviť základnú cenu“, ktorá umožňuje upraviť u receptúry iba základnú cenu (bez možnosti editovať ďalšie dáta u receptúry).
 • Bola pridaná nová tabuľka „Cenové limity pre normovanie“.
 • Do Cenníku dodávateľských skladových položiek bola pridaná väzba na stredisko. Je preto novo možné zadávať rôzne ceny pre jednotlivé strediská.
 • U Jedál je novo možné zadávať názov a popis vo všetkých jazykoch.
 • Ak sa používa „Burza jedál“, tak je teraz možné v Manažérovi v „Objednávkach jedál“ editovať dátum a čas, odkedy je objednávka ponúkaná v Burze. Tým je možné ovplyvniť poradie objednávky v burze jedál, pretože záznamy z burzy sa používajú v poradí danom touto hodnotou na princípe FIFO.
 • Na výdajový displej pre výdaj jedál sa na obrazovku pre obsluhu pridalo zobrazenie mena zákazníka.
 • Je možné v aplikácii Manažér domarkovávať nevyzdvihnuté objednávky jedál a domarkovávať impulzy z predajných automatov.
 • Pridaná podpora pre importy/exporty Prijatých faktúr.
 • Na základnú stránku pokladne ide pridať nové tlačidlo „Znovu otvoriť pokladňu“, pomocou ktorého možno znovu otvoriť už uzavretú pokladňu na rovnaký dátum. Doteraz sa to dalo robiť len z Manažéra.
 • Bola pridaná podpora pre CRM+ program „Mailing ku sviatku“
 • Nový plugin „Modifikátory s premenlivou cenou“ umožňuje navýšiť / ponížiť cenu receptúry buď o nastavenú percentuálnu časť ceny receptúry, alebo o rozdiel ceny pre cenovú kategóriu, ktorá vychádza z definície modifikátora, a pôvodnej ceny pre cenovú kategóriu, v ktorej je receptúra namarkovaná do účtu.
 • V Kase doplnená podpora pre načítanie voucherov čítačkou na stránke uzavretia účtu.


WebCare a Eshop

 • WebCareAPI - v režime „Canteen“ sa teraz ponúkané jedlá v jedálničku radia podľa kľúčov jedál.


Release 4.1.27.7

Release 4.1.27 obsahuje najmä ďalšie rozšírenie možností aplikácie WebCare v Septim 4.1. Po novom je možné parametrizovať proces registrácie zákazníka, boli doplnené funkcie na dobíjanie zákazníckeho konta, výmenu a zablokovanie zákazníckej karty. Ďalšou významnou novinkou je aplikácia „Výdajná aplikácia pre infodisplej“, slúžiaca pre výdaj objednaných jedál v jedálňach s podporou plne grafických displejov. Ďalej boli urobené úpravy niektorých súčastí aplikácie Kasa tak, aby ju bolo možné nakonfigurovať ako samoobslužný terminál pre vklady na zákaznícke konta. Pribudla možnosť používať aplikáciu Qerko aj na prevádzkach používajúcich replikácie. Boli urobené ďalšie vylepšenia v importe dodávateľských cenníkov a ďalšie drobné zmeny. Z dôvodu zmeny práce s DPH v prepojení s hotelovými systémami bol pre niektoré z týchto systémov upravený spôsob konfigurácie DPH. Zmena sa týka najmä systémov Smarthotel, Hores, HotelTime a Previo. U týchto hotelových systémov bude nutné po patchi vykonať aktualizáciu konfigurácie podľa inštrukcií v patchi a venovať zvýšenú pozornosť testu funkčnosti napojenia.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Boli upravené preddefinované tlačové zostavy v dodacích listoch. Úpravy reflektujú zmeny súvisiace s rozdelením dodacích listov na pripravované a naskladnené.
 • V obratoch zoskupených podľa zákazníka bol checkbox „Zobraziť Os.č., IČO, DIČ, RČ“ doplnený ešte o „Email“, takže pri jeho zaškrtnutie je potom v pohľade zobrazený stĺpec „Email“.
 • Bola vylepšená kontrola skladovej ceny pri zadávaní a editácii položky v dodacom liste.
 • Do jedálnička bola pridaná väzba na Porcie. Kombinácia jedla, receptúry a výdajového miesta pre určitý deň musí byť unikátna bez ohľadu na porcie.
 • U dodávateľských skladových položiek je po novom možné zadávať „Výrobcu“. Tento údaj sa potom zobrazuje aj v ďalších nadväzujúcich agendách.
 • Plugin „Anketa spokojnosti zákazníkov“ bol doplnený o možnosť obmedziť prístup k výsledkom ankety v aplikácii Manažér, ďalej bolo pridané oprávnenie umožňujúce odstraňovať staré výsledky, ktoré už nie sú potrebné.
 • Bolo urobených množstvo úprav, ktoré umožňujú používať aplikáciu PC Pokladňa ako samoobslužný terminál pre vklady na zákaznícke konta.
 • V aplikácii Manažér sa po novom používa nová JSON edit komponenta umožňujúca používanie JSONEditoru priamo vo formulároch v Manažérovi.
 • Qerko - Pribudla možnosť používať aplikáciu Qerko aj na prevádzkach používajúcich replikácie.
 • Bola vylepšená práca s hodnotou „Pomer“ medzi internou skladovou položkou a dodávateľskou skladovou položkou pri zadávaní položky do dodacieho listu.
 • Bol vylepšený import dodávateľských cenníkov.
 • Pri vytváraní receptúry zo skladovej položky pomocou funkčného tlačidla v pohľade Predaj / Receptúry sa po novom v poli „Kategória DPH“ predvyplňuje naposledy použitá hodnota. Čiže to teraz funguje rovnako ako v prípade štandardného zakladania novej receptúry.
 • V rámci optimalizácie fungovania napojenia databázy Septim 4.1 na centrálnu databázu zákazníkov v Septim 3.1 pribudol nový globálny parameter „Platnosť dát zákazníka z centrálnej databázy“, ktorý určuje interval od poslednej aktualizácie dát centrálneho zákazníka z banky, počas ktorého sú jeho dáta považované v lokálnej databáze za platné.
 • Vyhľadávanie pomocou našepkávača v editore ponúk, bolo doplnené o prepínanie režimov vyhľadávania (vyhľadať od začiatku / vyhľadať kdekoľvek / vypnuté), tak ako je to všade inde v Septimovi vo filtroch.
 • Bolo vylepšené vyhľadávanie pomocou našepkávača. V režime fulltextového vyhľadávania teraz dokáže vyhľadávať podľa viacerých zadaných slov (oddelených medzerami) naraz.
 • Porcie v Septimovi boli doplnené a nové pole „Veľkosť“, slúžiace pre zadávanie veľkosti porcie.
 • Bola vyvinutá windows verzia aplikácie „ASW-exportimportapp“, ktorá slúži pre importy / exporty dát z / do databázy Septim.
 • Bola vyvinutá nová aplikácia „Výdajná aplikácia pre infodisplej“, ktorá sa v spojení s novými typmi zariadení „Výdajná čítačka kariet“ a „Výdajný display pre výdaj jedál“ bude používať k výdaju objednaných jedál v jedálňach.
 • Bol vytvorený nový plugin „DPH podľa zľavového programu“, ktorý umožňuje priradením zľavového programu položke v otvorenom účte u tejto položky zmeniť kategóriu DPH.


WebCare a Eshop

 • Ponuka produktov vo WebCare používanom v režime Eshop sa predtým radila podľa ID, teraz sa radí podľa poľa „Poradie“, nastaveného v priradení receptúry do všeobecnej skupiny.
 • Boli doplnené parametre, pomocou ktorých možno nastaviť podmienky pre proces registrácie a aktivácie zákazníckeho konta.
 • Bola doplnená podpora pre dobíjanie zákazníckeho konta.
 • Bola doplnená funkcia na zablokovanie zákazníckej karty.
 • Bola doplnená funkcia na výmenu zákazníckej karty.
 • Teraz je možné nadefinovať kategórie ponúkaných produktov pre každé výdajné miesto samostatne.


KMS QSR

 • Bola pridaná možnosť pozdržať odoslanie objednávok z otvoreného účtu v Kase, čo umožňuje odoslať objednávky z viacerých účtov otvorených na rovnakom stole súčasne.


Release 4.1.26.1

Release 4.1.26 obsahuje najmä úpravy týkajúce sa eshopu: platba pomocou aplikácie Qerko, podpora pre zadanie objednávky s platbou na mieste a ďalšie menšie vylepšenia.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora pre novú aplikáciu pre výdaj jedál v jedálňach - VydejVisual.
 • Podpora pre číslovanie záznamov receptúr v normovaní.
 • Podpora pre zobrazenie názvu receptúry namiesto názvu jedla na tlačidlách jedálnička v Kase.


Eshop

 • V eshope je novo možné platiť pomocou aplikácie Qerko a vytvárať objednávky bez platby, ktoré budú zaplatené až pri vyzdvihnutí..


Release 4.1.25.7

Release 4.1.25 obsahuje plne responzívnu webovú aplikáciu Webcare, ktorá podporuje správu používateľského profilu s prehľady transakcií zákazníckeho konta a konzumácie. Aplikácia ďalej obsahuje objednávkový terminál pre jedálne, vrátane podpory touch terminálu a prihlasovanie zákazníckou kartou. Release ďalej prináša okrem iného nový plugin „Anketa spokojnosti zákazníkov“, umožňujúci konfigurovať užívateľský dotazník s vlastnými otázkami aj vytvoriť dotazník na základe konzumácie zákazníka. Zákazníci vypĺňajú anketu pomocou dotykového displeja.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora pre jedálne vo Webcare.
 • Nový plugin Anketa spokojnosti zákazníkov.
 • Čiarové kódy dodávateľských skladových položiek novo nemusia byť unikátne.
 • Štandardizácia formátu dátumu a času v parametroch zobrazenie naskenovaných faktúr.
 • Upravená administrácia cenníkov dodávateľských skladových položiek v Manažérovi.
 • Do záznamu ceny v cenníku dodávateľských skladových položiek pridaný používateľsky editovateľný príznak „zvláštna cena“.
 • EXTPOSAPI - nová možnosť konfigurácie pre EXTPOSAPITake umožňujúci nastaviť ignorovanie položiek s nulovou cenou.
 • Základná implementácia importu uzatvorených účtov.
 • Qerko plugin - pridaný nový parameter určujúci, ktorý používateľ sa má použiť pri uzatvorení účtu, či aktuálne prihlásený používateľ, alebo používateľ, ktorý uzatvoril účet.
 • Qerko plugin - pridané nové parametre umožňujúce nastaviť timeout a interval pre „ping“ služby komunikujúce s Qerko serverom.
 • QSR KDS plugin - ako čašník pre chod sa novo posiela používateľ, ktorý založil prvú položku daného chodu.
 • CashlessZone plugin - podpora pre identifikáciu prichádzajúceho zákazníka priradeného k registrované karte.
 • CashlessZone plugin - podpora pre prácu s registrovanými kartami v kase.
 • Jedálniček možno nanovo definovať zvlášť pre jednotlivé výdajne.
 • CashLessZone plugin - rozlíšenie informačného textu pre nenájdený účet a pre už uzavretý účet.
 • Základná podpora pre export a import skladovej ceny receptúry v exporte a importe receptúr.


Nové vlastnosti 2019


Release 4.1.24.10

Release prináša najmä plugin pre podporu systému riadenia kuchyne KDS QSR Automations a rozšírení pluginu pre podporu slovenské fiškalizácie EKasa.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Nový plugin pre podporu systému riadenia kuchyne KDS QSR Automations.
 • Nový hook a plugin „Vyhledávaní receptur podľa PLU“ umožňujúci predefinovať výchozí spôsob vyhledávania receptúry podľa PLU.
 • Plugin EkasaSK - rozšírení funkčnosti, podpora pre nefiškalizované trasy peňazí, podpora dokladu typu faktura, podpora tisku účtov zo slúčenými položkami a dalšie vylepšenia.
 • Implementováno lepšie spracovanie, filtrovanie a zobrazenie logu z importu a exportu.
 • Podpora pre tlač mená hosťa na hotelovom účte.
 • Možnosť konfigurovať pre tlač účtu zvláštne šablóny pre fiškalizované a nefiškalizované účty.
 • Pridané zobrazenie popisu konfiguračných parametrov v priradení jednotlivých agend do všeobecných skupín.
 • Podpora pre filtrovanie do zoznamu uzavretých účtov v kase.
 • Nové parametre, ktoré umožňujú zapnúť kontrolu povinného zadania skupiny predajov a skupiny znehodnotenia pri editácii predaja a znehodnotenia.
 • Nová možnosť hromadne priradiť sklad zvoleným položkám dodacieho listu.
 • Nová možnosť nastaviť rozdielne limity predaja pre jednotlivé strediská.
 • Z editačného formulára predaja zo skladu odstránená časť s predajnými cenami.
 • Do pohľadu na prijaté faktúry boli pridané stĺpce DIČ a IČO.
 • Do slave pohľadu na položky prijatých faktúr pridané filtrovanie podľa nákladovej položky.
 • Na stránke účtu v kase možno novo zobraziť používateľa, ktorý založil účet.
 • Implementovaný import dodávateľských cennikov z pohľadu na dodávateľa v Manažérovi.
 • Zadaný názov dodávateľskej skladové položky novo nemusí byť unikátny. Unikátny názov v rámci dodávateľa sa generuje automaticky na základe užívateľsky konfigurovateľného formátu.
 • Trvanlivosť dodávateľské skladové položky možno novo zadať ako text.


Release 4.1.23.4

Release prináša najmä nový plugin pre podporu platobnej aplikácie Qerko.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Nový plugin pre podporu platobnej aplikácie Qerko.
 • Zmena spôsobu výpočtu DPH a DPH zo zaokrúhlenia podľa metodiky platnej v ČR od 1.10.2019.
 • Do pohľadu „Normovanie skladových položiek pre skladníka“ bolo pridané zobrazenie čistého množstva z receptúr.
 • Rozšírenie konfigurácie importov a exportov o možnosť zadať používateľsky definované modifikácie vstupných a výstupných dát.
 • CRM+ program Zľava na konto teraz ukladá hodnoty o aplikovanej zľave do custom tlačových dát, čím je umožnený ich tlač.
 • Plugin Glory - predĺženie timeoutu pre komunikáciu s terminálom na 60 sekúnd.
 • U tlačidlá pre potvrdenie správ pre obsluhu v kase je teraz možné konfigurovať správanie po potvrdení

poslednej správy.


Release 4.1.22.9

Release prináša nový plugin „EKasaSK“ poskytujúci podporu pre nový spôsob evidencie tržieb na Slovensku. Ďalej bola významným spôsobom upravená práca s dodacími listami. Administrácia dodacích listov bola rozdelená na pripravované a naskladnené. Toto rozdelenie umožňuje pripravovať dodacie listy vopred, bez toho, že by sa okamžite premietli do stavu zásob. Dodacie listy ďalej po novom používajú štandardné číselné rady. Interné objednávky novo podporujú vkladanie receptúr a vkladanie položiek na základe šablóny dodávateľskej objednávky. Boli zavedené interné skupiny dodávateľských skladových položiek a dodávateľské skladové položky boli rozšírené o nové vlastnosti.


Zoznam nových funkcií

Septim

 • Nový plugin „EKasaSK“ poskytujúci podporu pre nový spôsob evidencie tržieb na Slovensku.
 • Rozdelenie administrácie dodacích listov na pripravované a naskladnené, zavedenie číselných radov do dodacích listov.
 • Dodávateľským skladovým položkám je možné priradiť nové atribúty „Dodávateľská skupina 1“, „Dodávateľská skupina 2“, „Dodávateľská skupina 3“, „Počet dní skladovania“, „Interný názov dodávateľa“, „Minimálna objednávka“, „Množstvo u dodávateľa“.
 • Implementácia podpory pre vkladanie receptúr do interných objednávok.
 • Do interných objednávok je po novom možné vložiť pomocou editora položky na základe vzoru dodávateľskej objednávky.
 • Východzie DPH predvyplnené pri zakládaní receptúry je po novom odvodené od naposledy vloženej receptúry.
 • Položke normovania, vloženej pomocou receptúry, je po novom priradené poradové číslo prevzaté z poradia ingrediencie v receptúre.
 • Nový plugin „Bezhotovostná zóna“. Ide o zónu, v ktorej sa zákazník, identifikovaný pomocou karty získanej pri vstupe do zóny, pohybuje a robí jednotlivé nákupy bez okamžitej platby. Platbu za súhrn svojich nákupov realizuje zákazník naraz bezhotovostne pri opustení zóny.
 • Tlačidlo pre súčet v položkách dodacích listov teraz umožňuje sčítať len vybrané záznamy.
 • Plugin Optima - implementovaná nová „TISKDSQL“ funkcia umožňujúca tlačiť na doklad o zaplatení údaje z externého hotelového systému Optima.
 • Plugin Glory - implementovaná nová „TISKDSQL“ funkcia umožňujúca tlačiť na doklad o zaplatení o platbe z terminálu Glory.
 • Replikácie - spojazdnenie CRM + programu Zber bodov za účty a bonusov v replikačnom prostredí.
 • EXTPOSAPI - pri importe účtov pomocou EXTPOSAPI je po novom možné nakonfigurovať záložnú receptúru, ktorá sa použije, ak importovaná receptúra nie je nájdená.
 • Čiarové kódy dodávateľských skladových položiek musí byť po novom unikátne len v rámci dodávateľa.
 • Limit pre maximálnu dĺžku receptúry v editačnom formulári receptúry bol zvýšený na 80 znakov.


PianoPOS

 • Export a import informácií o chodoch do externej PianoPOS pokladnice.
 • Implementácia nového parametra umožňujúceho povoliť alebo zakázať uzatváranie účtov na externej pokladni.


Release 4.1.21.7

Release 4.1.21 prináša tri nové pluginy: Plugin pre komunikáciu s platobným terminálom Glory CI-10, plugin pre komunikáciu so systémom riadenia kuchyne QSR a plugin umožňujúci riadenie prístupu k nastavovaniu stavov spracovania u jednotlivých typov skladových operácií. Ďalej bol implementovaný XML import cenníkov dodávateľských skladových položiek.


Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bol vytvorený plugin pre komunikáciu s platobným terminálom Glory CI-10.
 • Vytvorený plugin poskytujúci základnú podporu pre Kitchen Management System QSR.
 • Bol vytvorený nový plugin umožňujúci škálovať kontrolu prístupu k nastaveniu príznakov skontrolované a zaúčtované a stavov spracovania pre jednotlivé typy skladových operácií.
 • Implementovaný XML import cenníkov dodávateľských skladových položiek, dodávateľských skladových položiek a skupín dodávateľských skladových položiek.
 • Príznak vážené receptúry bol presunutý z tlačidla ponuky priamo k receptúre.
 • Do tlače hlavičky účtu bola pridaná podpora pre tlač čísla účtu ako reťazce vrátane prefixov a sufixov.
 • V kase je novo možné nakonfigurovať zvláštne tlačidlá, pomocou ktorých sa pripočíta konštantná hodnota z konfigurácie tlačidla k markovanému PLU.
 • V dialógu vážené receptúry v kase je novo možné zobraziť jednotkovú cenu receptúry.
 • Do importu inventúr pribudol nový konfiguračný parameter umožňujúci preskočiť neplatné záznamy.
 • Pre konfiguráciu exportu a importu je novo možné definovať povolenej prípony súborov.
 • V komponente vyhľadávania v kase sa novo berie zadaný reťazec nie ako začiatok, ale ako podreťazec v prehľadávaném texte.
 • V definícii jednotiek je možne novo konfigurovať spôsob práce s počtom kusov pre dané jednotky a k položke účtu sa pri namarkování ukladá počet kusov v rámci tejto konfigurácie.
 • Úprava spôsobu konfigurácie spôsobov platby v pluginu pre komunikáciu s hotelovým systémom Optima.
 • V Manažérovi je novo možné zmeniť spôsob platby uzatvoreného účtu aj na typ trasy, ktorý vyžaduje autorizáciu aj napriek tomu, že autorizácia nie je vykonaná.
 • MEWS API - náhrada endpointov s ukončenou podporou za aktuálne.


Release 4.1.20.11

Medzi hlavné zmeny v release 4.1.20 patrí podpora hotelového systému Optima, ďalej bola implementovaná základná podpora pre užívateľsky konfigurovateľné exporty, importy a transformácie. K dispozícii je nový preddefinovaný export a import receptúr.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora pre hotelový systém Optima.
 • Z pohľadov na búranie, normovanie, prebytky, substitúcie, zápožičky, prevody, interné objednávky a výdaje vrátane ich slave pohľadov bolo zrušené zobrazenie predajných cien.
 • Z Manažéra bola odstránená podpora pre zjednodušené dialógy.
 • Typ KMS položky v dialógu „Typy KMS položiek“ sa teraz zadáva ako textová hodnota s povolenými možnosťami: „FoodItem“, „ComboItem“, „PieceDetail“, „MixedItem“, „SideItem“, „condiment“, „PizzaSection“, „PrepModifier “,“ Allergen “.
 • Bola implementovaná základná podpora pre užívateľskú konfiguráciu exportov a importov a transformáciu dát.
 • Bola implementovaná podpora pre konfigurovateľné exporty a importy receptúr.
 • V pohľade „Fronta dátových správ“ je novo povolená štandardná editácia záznamov.
 • Implementovaná podpora pre JPOS pokladničnú zásuvku.
 • Vo slave pohľade na dodacie listy „Položky dodacích listov“ sa novo zobrazuje identifikačný kód a externý identifikátor položky.
 • V pohľade, ktorý sa používa pre vloženie položiek dodávateľské objednávky tlačidlom „Vložiť položky pomocou editora“, sa novo zobrazuje identifikátor internej skladovej položky.
 • Vo formulári vloženie skladovej položky do dodacieho listu a v pohľade na položky dodacieho listu sa novo zobrazuje hodnota „množstvo u dodávateľa“.
 • Podpora pre zobrazenie obrázkov receptúr v zákazníckom displeji.
 • Upravený spôsob konfigurácie rozsahu platnosti cien v cenníku dodávateľských skladových položiek. Novo sa zadáva rozsah platnosti nielen na dátum objednania, ale aj na dátum dodania.
 • V editore šablón sa novo pre položky s nulovým množstvom nezobrazí chyba, ale varovanie, že tieto položky budú pri vložení ignorované.
 • V Manažérovi v pohľade na otvorené účty bolo zrušené predvolené obmedzenie podľa dátumu a času.
 • Vytvorená nová funkcia pre DynamicSQL umožňujúca zobraziť iba zvolenú časť z mena čašníka.
 • Novo je v predvolenom nastavení vypnuté automatické uzamknutie Manažéra po dlhšej dobe nečinnosti používateľa.
 • Replikácie - implementácia priebežnej aktualizácie skladových zásob v konsolidovanej databázi.
 • V skladoch je novo možné definovať skladové police. Pomocou skladových políc je v zásobách možné priradiť skladovej položke v sklade umiestnenie, na ktorom sa nachádza.


PianoPOS

 • Implementována podpora pre použitie evidenčných receptúr v externej PianoPOS pokladni.
 • Implementácia podpory pre popis objednávok pre položky založené na externej PianoPOS pokladni.


Nové vlastnosti 2018

Release 4.1.19.4

Medzi hlavné zmeny v release 4.1.19 patrí možnosť definovať zvláštne číselné rady pre fiškalizované a nefiškalizované účty (pre EET v ČR), novo je povolené vykonávať finančné operácie aj pred uzávierkou peňažné pokladne. Bola implementovaná podpora pre platobný terminál VUB SK.

Minimálna požadovaná verzia PostgreSQL pre tento release je 10.

Patch pre release od 4.1.17 vyššie nezahrňa zmeny realizované pred release 4.1.16.8. To znamená, že pri patchovaniu zo starších verzií je nutné najprv aplikovať patch 4.1.16.8, prejsť na PostgreSQL vo verzii 10 a až následne patch 4.1.17.1 alebo novší.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Implementovaná možnosť číslovať zvláštnym číselnym radom fiškalizované a nefiškalizované účty.
 • Nová funkcia pre zmazanie histórie zákazníka.
 • Pri zmazaniu zákazníka sa ponúka možnosť anonymizácie alebo zmazania vrátane histórie zákazníka.
 • Do Manažéra pridaná nová pomocná tabuľka pre evidenciu GDPR požiadavkov.
 • V pohľade na otvorené a uzavreté účty sa zobrazuje meno zákazníka len používateľom s oprávnením prístupu k lokálnym zákazníkom alebo centrálnym zákazníkom banky.
 • Novo je povolené použiť skladové položky s pevnou nulovou cenou ako ingrediencie so záporným množstvom.
 • Upravené view v Manažéri zobrazujúci aktuálny stav replikácií.
 • V kase sa teraz v predvolenom nastaveniu rozostruje pozadie modálnych dialógov.
 • Pridaná možnosť zadať pre zobrazenie na zákazníckom displeji zvláštnú reklamnú slučku pre obrazovku nového účta a pre obrazovku po uzatvorení účta.
 • Nová možnosť pre nastavenie zdroja pre základnú cenu receptúry - kategória „Bežné ceny“.
 • Novo je používateľovi s dostatočným oprávnením umožnené vykonávať finančné operácie aj pred existujúcou neuzamknutou uzávierkou peňažné pokladnice.
 • Pri zmene dátumu a času platby je možno zvoliť iný účtovný dátum a iný dátum okamihu operácie.
 • Implementovaná možnosť presunúť nefiškalizovaný účet na iné účtovné dátum a dátum a čas operácie.
 • Pri editácii receptúry je možné nastaviť nový príznak „Aktívny“. Neaktívne receptúry nie je možné namarkovať.
 • Do pohľadu na položky dodávateľských objednávok pridaný stĺpec s externým identifikátorom položky.
 • Do tlačových šablón pridaný nový tlačový prvok zobrazujúci samostatne jednotky položky účtu.
 • Implementovaná podpora pre platobný terminál VUB SK.


PianoPOS

 • Pridaná podpora pre export evidenčných receptúr do externého POS.


Release 4.1.18.8

Medzi hlavné zmeny v release 4.1.18 patrí podpora pre synchronizačný režim externých PianoPOS pokladníc. Ďalej bola implementovaná podpora JPOS tlačiarní, úpravy súvisiace s podporou pre chránené vážené položky a základná podpora pre nový WebCare.

Minimálna požadovaná verzia PostgreSQL pre tento release je 10.

Patch pre release od 4.1.17 vyššie nezahrňa zmeny realizované pred release 4.1.16.8. To znamená, že pri patchovanie zo starších verzií je nutné najprv aplikovať patch 4.1.16.8, prejsť na PostgreSQL vo verzii 10 a až následne patch 4.1.17.1 alebo novší.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Použitie stavov spracovania bolo implementované pre pohľady Uzatvorené účty, Uzávierky peňažné pokladne, Výpisy účtov, Externé autorizácie.
 • Bol upravený spôsob, ktorým sa označujú účty k exportu z pohľadu Akcie.
 • Bola pridaná možnosť založiť dodací list na základe šablóny dodávateľskej objednávky.
 • Implementovaná podpora tlače pre JPosServer.
 • Bol zavedený nový parameter, ktorý umožňuje nastaviť, akým spôsobom sa vyberá peňažná pokladňa pri storne a znovunamarkovaní účtu, ak sa peňažná pokladnica stornovaného účtu líši od aktuálnej peňažné pokladne.
 • Ak sa do skladové operácie vkladá položka, ktorá je už v skladovej operácii obsiahnutá s iným sériovým číslom, zobrazí sa varovanie. Úprava sa týka pohľadov Predaje, Prevody, Substitúcia, Prebytky, Zápožičky, Interné objednávky.
 • Implementovaná možnosť čiastočného vrátenia zápožičky pozostávajúce z viacerých kusov.
 • Tlačová funkcia pre tlač odporúčaného tipu teraz umožňuje tlačiť aj celkovú sumu účtu vrátane odporúčaného tipu.
 • Do pohľadu na uzatvorené účty bolo znovu pridané zobrazenie údajov zákazníka. Dáta sa ale zobrazujú iba používateľom s príslušným oprávnením.
 • Bola implementovaná nová servisná funkcia na odstránenie nepoužívaných skrytých záznamov receptúr, skladových položiek a zákazníkov.
 • K receptúre bolo pridané nové pole tara, hodnota zadanej tary sa voliteľne používa pre vážené položky na kase.
 • Pokiaľ je pri prepočte skladov zvolené, že sa má aplikovať nová konfigurácia skladov, použije sa nová konfigurácia aj na stornované položky.
 • Implementovaná základná podpora pre objednávky vo WebCareAPI.
 • Implementované aplikovanie táry aj pre vážené položky s ručne zadanou váhou.
 • K dodávateľské skladovej položke možno novo zadať množstvo na strane dodávateľa.
 • Zo stránky pre vážené receptúry bola odstránená komponenta Numpad pre zadanie číselné hodnoty.
 • Základná implementácia exportu čiarových kódov skladových položiek a importu výsledku inventúry.


PianoPOS

 • Pri importe správ z PianoPOS implementovaná fronta správ, ktorá sa pri chybe zastaví a umožní vyriešenie problému a opakované spustenie importu.


Release 4.1.17.12

Medzi hlavné zmeny v release 4.1.17 patrí podpora pre chránené vážené položky WELMEC 2.2 a podstatná aktualizácia anglickej lokalizácie.

Minimálna požadovaná verzia PostgreSQL pre tento release je 10.

Patch pre release 4.1.17 a pre všetky nasledujúce release nezahrňa zmeny realizované pred release 4.1.16.8. To znamená, že pri patchovaní zo starších verzií je nutné najprv aplikovať patch 4.1.16.8, prejsť na PostgreSQL vo verzii 10 a až následne patch 4.1.17.1 alebo novší.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora pre chránené vážené položky WELMEC 2.2
 • Kontrola verzie databázy. Minimálna podporovaná verzia PostgreSQL je 10.
 • Pri založení položky búrania, ak sa ponúka sklad podľa predchádzajúceho dodacieho listu, je tento výber novo obmedzený aj podľa používateľa, ktorý záznam založil.
 • Optimalizácia práce s prepočty skladových cien receptúr.
 • Zavedené nové oprávnení používateľa na zariadenie, ktoré umožňuje nastaviť prístup užívateľa k založeniu platby k účtu.
 • Rozšírenie podpory pre tlač pomocou DynamicSQL do všetkých tlačových vzorov.
 • Nová funkcia pre podporu výpočtu a tlače odporúčaného tipu pre použitie s DynamicSQL v tlačiach.
 • Pri založení receptúry sa vo formulári novo prednastavia predvolené jednotky.
 • Do kasy implementované tlačidlo umožňujúce špecifikovať význam kódu načítanej karty.
 • Bol implementovaný nový spôsob práce so stavmi spracovania, ktorý umožňuje používateľsky definovať vlastné stavy. Tento nový spôsob je zatiaľ použitý u búrania.
 • Implementácia tlačidla do kasy na zrušenie zámku účtov.
 • Veľká aktualizácia anglickej lokalizácie.
 • Nová stránka zákazníckeho displeja so zobrazením informácií o tovaru.
 • Tlačidlo pre zadanie tary váženej receptúry bolo presunuté z príkazovej stránky Váha receptúry na stránku detailu účtu.
 • Do kasy implementována podpora pre JPos tlačiareň.
 • Do Manažéra implementovaná funkcia na uzamknutie aplikácie po dlhšom čase neaktivity.


Banka zákazníkov

 • Banka - podpora pre import Webcare dát pri prenose dát zákazníka z Banky.
 • Banka - podpora pre import priradenia zákazníkov do všeobecných skupín.


Release 4.1.16.8

Tento release je posledný, ktorý podporuje verziu PostgreSQL 9.4. Nasledujúce verzie budú vyžadovať minimálne Postgresql10. Release prináša najmä podstatné prepracovanie spôsobu definície doplnkov. Ďalej obsahuje novú funkcionalitu súvisiacú s pravidlami GDPR - anonymizáciu zákazníkov a zvláštne oprávnenia pre zobrazenie centrálnych zákazníkov Banky. Bola vylepšená práca s inventúrami, kedy pri označenie inventúry ako skontrolované je možné skladové položky v inventúre, ktoré neboli od predchádzajúcej skontrolované inventúry použité, nastaviť ako nepoužívané.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bol významne prepracovaný spôsob definície doplnkov (modifikátorov). Novo sa doplnky nedefinujú jednotlivo pre konkrétnu receptúru, ale pre skupinu receptúr. V praxi tým odpadá duplicita, kedy v prípade, že viac receptúr zdieľalo rovnaké doplnky, bolo nutné ich konfigurovať osobitne pre každú receptúru. Nová konfigurácia je v Manažérovi dostupná v menu Predaj→ Doplnky. Pri prevode databázy z nižších verzií je na základe existujúcich definícií doplnkov automaticky založená nová konfigurácia. Pozor, automatický prevod nie je možný, pokiaľ sa pôvodné skupiny, ktoré definujú doplnky, používajú aj pre iné agendy ako pre receptúry. V takom prípade sa odporúča konfiguráciu upraviť pred začatím patche. V každom prípade je vhodné po dokončení patchovacího procesu novú konfiguráciu skontrolovať.
 • Novo sú k dispozícii automatické modifikátory, ktoré sa markujú do účtu automaticky pri vložení modifikované receptúry.
 • Do zobrazenia obratov bol vrátený filter podľa spôsobu platby.
 • Defaultné radenie položiek dodacích listov je teraz podľa poradia vloženia.
 • Implementovaná podpora pre tlač čísla izby pre hotelový systém MEWS.
 • Implementovaná podpora pre token aplikácie do interface hotelového systému MEWS.
 • Do prehľadu inventúr implementovaná možnosť pri nastavení inventúry ako skontrolované označiť položky, ktoré neboli od predchádzajúcej skontrolované inventúry použité, ako nepoužívané.
 • GDPR - implementovaná podpora pre založenie anonymného zákazníka. Ak pri zakladaní zákazníka nie je zadané meno, ponúkne sa založenie anonymného zákazníka.
 • GDPR - implementovaná podpora pre anonymizáciu existujúcich zákazníkov.
 • GDPR - z pohľadu na uzatvorené účty boli odobraté stĺpce obsahujúce detailné údaje zákazníka.
 • GDPR - Pridané špeciálne povolenia pre zobrazenie lokálnych zákazníkov a centrálnych zákazníkov importovaných z centrálnej databázy Banky. Nové povolenia sú pri prechode na novú verziu automaticky pridané skupinám používateľov, ktorí majú aktuálne privilégiá pre zobrazenie zákazníkov.
 • Implementovaná podpora pre čítačku kariet pcProx do kasy.
 • Backport podpory pre predplatené karty ze Septima3.


Banka zákazníkov

 • pridaná nová možnosť konfigurovať komponent pre výber platby na stránke uzavretie účtu tak, aby sa pri ručnom zadaním kódu do poľa „Externé konto“ vyhľadávalo podľa osobného čísla zákazníka.


Release 4.1.15.3

Release prináša nový CRM + program „Zľava na konto“, ktorý umožňuje definovať zvýhodnenia z celkovej ceny účtu poukázaním sumy zľavy na konto zákazníka. Zľava funguje tak, že za každú minutú sumu (napr. každých 100Kč) je udelená zľava (napr. 1 Sk). Celková cena účtu je znížená o získanú zľavu a suma vo výške zľavy je automaticky vložená na konto zákazníka. Ďalej boli rozšírené možnosti tlače, kde je možné definovať tlačové prvky, ktoré ako zdroj údajov používajú používateľskú funkciu definovanú v tlačovom prvku. bola vylepšená podpora pre protokol KasBig a rozšírená podpora pre komunikáciu s hotelovým systémom Protel. Manažér je novo závislý na BPL vclie60.bpl.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Do CRM + programu UnicodeBMS pridaná podpora pre získanie informácií o bodovom zostatku na karte a storno účtu.
 • Do konfigurácia tlače implementovaná podpora pre načítanie a tlač dát pomocou užívateľsky definované funkcie.
 • Podpora pre PPL3 export účtov pre Protel
 • Pri uzatváraní účtu s nulovou hodnotou pomocou „skráteného uzavretia účtu“ sa nezakladá nulová platba.
 • Nový CRM + program „Zľava na konto“ pre uplatnenie zľavy vkladmi na konto zákazníka.


Release 4.1.14.2

V release 4.1.14 bola implementovaná základná podpora pre retail. Receptúram je možné nastaviť jednotky, obsah a pevný podiel. Bol implementovaný základ podpory pre WELMEC 2.2. Ďalej bol upravený tlač účtenky, kde bol súhrn daní presunutý zo spoločnej pätičky do novej vlastnej tlačovej sekcie.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Realizácia zmien potrebných pre implementáciu podpory pre WELMEC 2.2.
 • Podpora pre retail v receptúrach.
 • Zavedená podpora jednotiek pre receptúry.
 • Z pätičky účtu bol odstránený súčasný spôsob zobrazenia súhrnu daní, ktorý bol nahradený novú tlačovú sekcií.
 • Do pohľadu a filtra búranie pridané zobrazenie autora záznamu.
 • Odstránená podpora pre importy a exporty pre MoneyS3.
 • Odstránená podpora pre zastarané zariadenie Euro Pokladňa.


Release 4.1.13.4

Release obsahuje nový CRM + program UnicodeBMS na podporu autorizácie účtov v externom autorizačným centre bonusového systému Unicode. Do kasy bola implementovaná podpora pre nový komponent umožňujúci volanie nadefinovanej SQL funkcie.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora pre nový CRM + program Unicode BMS.
 • Nová komponenta kasy pre volanie definovanej SQL funkcie.


Release 4.1.12.4

Release prináša rozšírenú podporu Banky, ďalej zavedenie typov obecných skupín, ktoré umožnia lepšie klasifikovať obecné skupiny podľa spôsobu ich použitia. Súčasťou release sú dva nové CRM programy: CRM Narodeninová zľava, ktorý umožňuje konfigurovať zľavu podľa dátumu narodenia zákazníka a CRM X-tá receptúra v akcii, ktorý umožňuje uplatniť zľavu na n-tý zakúpený produkt, a to bez obmedzenia na jeden účet. Bola implementovaná podpora pre aplikáciu PriceChecker. EET v ČR podporuje nový režim pre neplatca DPH, v ktorom sa do EET neodosielajú základy daní.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • EET - nový režim pre neplatca DPH v ČR, v ktorom sa do EET neodosielajú základy daní.
 • Do reportu na pozadí v Manažérovi pridaná informácia o počte neodoslaných správ elektronickej fiskalizace v ČR.
 • CRM program Marketinová akcie novo umožňuje konfiguráciu aj pomocou skupiny zákazníkov 3.
 • Implementované typy obecných skupín, pomocou ktorých je možné lepšie definovať spôsob použitia skupiny.
 • Nový CRM program Narodeninová zľava.
 • Nový CRM program X-tá receptúra zákazníka v akcii.
 • Podpora pre tlač predúčtu v Ordermanovi.
 • Podpora pre príznak Dovnútra / Ven v Ordermanovi.
 • Upravené preddefinované reporty pre normovanie.
 • Do pohľadu Vyúčtovanie DHP pridaná možnosť vyfiltrovať fiskalizované záznamy.
 • Podpora pre aplikáciu PriceChecker.
 • Implementované ukladanie skladových cien receptúr pre jednotlivé sklady. Interne sa ukladá sklad použitý pre odpisy pri položke účtu. Upravený prepočet skladov, ktorý nanovo umožňuje použiť konfiguráciu skladov existujúce v okamihu odpisu alebo aktuálnu konfiguráciu odpisov.
 • Bol odstránený globálny parameter odťažovania podreceptur, pomocou ktorého bolo možné zapnúť odťažovania podreceptur pre jednotlivé sklady. V nasledujúcom release bude obdobná funkčnosť automaticky markovanými modifikátory.
 • Búranie - Implementovaná možnosť zadať, kontrolovať a zobraziť predpokladaný výsledok búranie.


Banka zákazníkov

 • Implementovaná možnosť zmazať vklad z klientskej databázy na centrálnu databázu.
 • Implementácia vkladov na externé konto.
 • Implementovaná možnosť synchronizácie voucherov.
 • Import zákazníckych bonusov z centrálnej databázy do klientskej databázy.
 • Do exportu uzavretých účtov doplnená informácie o zákazníckych bonusoch.
 • Novo je povolené zmeniť zákazníka otvoreného účtu aj keď účet obsahuje platby z externého konta.
 • Podpora pre zmenu spôsobu platby uzatvoreného účtu exportovaného do centrálnej databázy.
 • Podpora pre zákaznícka master konta
 • Podpora pre import poznámok k zákazníkom.


Nové vlastnosti 2017

Release 4.1.11.5

Hlavné novinky, ktoré prináša release, sú podpora pre klienta Banky, infodisplay pre zobrazenie zákazníckych dát z markovania, podpora exportu faktúr do účtovného systému Pohoda, podpora všeobecných textov vrátane jazykových verzií, podpora ukladanie súborov, rozšírenie práce s obecnými skupinami. Bola implementovaná základná podpora pre replikácie.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora užívateľských textov. Texty je možné priradiť k receptúram, skladovým položkám a skupinám. Podporovaná je možnosť definovať vlastné pravidlá použitia textov: obmedzenie pre rôzne agendy, frekvencie použitia a formy obsahu pomocou regulárnych výrazov.
 • Podpora pre ukladanie súborov s možnosťou priradiť súbory k receptúram, skladovým položkám a skupinám. Podporovaná je možnosť definovať vlastné typy súborov vrátane pravidiel pre ich použitie. Ďalej je podporované hromadné priraďovanie súborov.
 • Podpora funkčnosti klienta Banky a komunikácia s serverom banky na S3. Aktuálne je podporovaná synchronizácia dát zákazníka vrátane konta a CRM dát a práca s účtami (uzatvorenie, storno, zmena TIPu, zmena počtu hostí.
 • Základná podpora replikáciou. Podporovaná je konfigurácia, práca s pokladňami, peňažnými pokladňami a bežné operácie s účtom na remote databázach.
 • Dotykový terminál pre búranie. Umožňuje pohodlne z webového rozhrania zadávať základné operácie búranie.
 • Infodisplay pre zobrazenie zákazníckych informácií z procesu práce s účtom v graficky pútavom prostredí na externom displeji. Podporované sú reklamné slide-show a videá.
 • Zobrazenie normovanie pre kuchárov rozšírené o zvláštny pohľad na vyrábané položky zlúčené podľa položiek.
 • Rozšírenie obecných skupín o možnosť vytvoriť skupinu pre sklady a o nové parametre.
 • Podpora pre export faktúr do účtovného systému Pohoda.
 • Podpora nového typu platobného terminálu FiskalPro.
 • Možnosť dedikovat všeobecnú skupinu pre sklady.
 • Búranie novo umožňuje búrať z jedného sladu do druhého. Predtým bolo možné búrať len v rámci jedného skladu.
 • Substitúcia novo umožňuje vykonávať operácie medzi skladmi. Predtým bolo možné vykonávať substitúciu len v rámci jedného skladu.
 • Ak sa pri uložení vygenerovaného čísla číselné rady zistí, že číslo už nie je k dispozícii, ponúkne sa rovno nasledujúce voľná hodnota.
 • Pre búranie sa novo používa namiesto príznaku „zaúčtovania“ stav spracovania - Odomknuté, Zamknuté skontrolované, Zamknuté zaúčtované.
 • Do búrania je novo možné pridať jednu skladovú položku viackrát.
 • Normovanie novo používa pre vytvorenie používateľského identifikátora záznamu číselnej rady.
 • Znehodnotenie novo používa pre vytvorenie používateľského identifikátora záznamu číselnej rady.
 • V dodacích listoch sa novo prednastavuje hodnota poľa Cena za jednotkové množstvo a Cena je bez daní podľa posledného zadaného dodacieho listu pre rovnakého dodávateľa.
 • Nová verzia interface pre Smarthotel.
 • Nové špecializované view pre reporty zostatkov na peňažných pokladniach.
 • Upravený spôsob, akým sa identifikuje účet po načítaní karty zákazníka. Ak sa nenájde účet s daným identifikátorom, ale zákazník bol nájdený, je použitý účet pre zákazníka.


Release 4.1.10.9

Release pridáva podporu pre FastTrack objednávky vrátane súvisiacich rozsiahlejších úprav KDS. Zmenil sa spôsob konfigurácie tlače objednávok a KDS objednávok. Ďalej bola upravená práca so skladovými zásobami, kde bola zavedená podpora pre rezervácie a predbežné objednávky a bol implementovaný nový spôsob kontroly stavu zásob pri predaji pokladňou. Bola podstatne upravená a rozšírená práca s číselnými radmi. Menšie zmeny boli implementované v práci s inventármi, kde už nezadaných inventúry neblokujú predošlá inventúry a položkám je možné hromadne nastaviť stav podľa systémového stavu. Ďalej release obsahuje množstvo menších vylepšení a opráv.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Boli implementované objednávky pre FastTrack (FTD objednávky). Implementácia zahŕňa podporu práce s výdajnými miestami vrátane konfigurácie otváracie doby a odpisu zo skladov, širokú podporu pre prácu s FTD objednávkami a položkami objednávok vrátane podpory modifikátorov, podporu platieb, fiskalizace, konverzia FTD objednávok do účtu. Ďalej bola podstatne rozšírená a upravená práce s KDS a implementovaná podpora prác s FTD objednávok v KDS.
 • Boli implementované rezervácie a predobjednávky skladových zásob, ktoré sa používajú v spojení s FTD objednávkami. Pre zabezpečenie dostupnosti skladových zásob v čase predaja objednávky je pri prijatí objednávky možné zarezervovať požadované množstvo v skladových zásobách a pri založení dodávateľskej objednávky je možné sprístupniť v zásobách pre predaj doteraz nedodanej skladové položky. Rezervácie a predobjednávky sú realizované vždy pre aktuálny účtovný deň. Funkčnosť sa aktivuje novým globálnym parametrom Používať rezervácie skladových zásob pre FTD objednávky v sekcii Parametre skladov.
 • KDS sa novo konfiguruje pre jednotlivé zariadenia miesto pre strediska. Ďalej sa zmenila konfigurácia tlače KDS objednávok.
 • Konfigurácia spracovanie objednávok sa presunula z parametra „Spôsob spracovania objednávok“ v sekcii „Všeobecné parametre zariadenia pokladnice“ priamo do definície výtlačkov objednávok a do základnej konfigurácie riadenia kuchyne. Parameter „Spôsob spracovania objednávok“ bol zrušený. V rámci patche sa konfigurácia nastaví podľa hodnoty rušeného parametra.
 • Pre Happy hours je novo možné nakonfigurovať typ použitia (FTD objednávky, predaj pokladňou, FTD objednávky i predaj pokladňou) a rozhodný čas pre uplatnenie happy hours (vyzdvihnutie, objednanie, vyzdvihnutie i objednanie).
 • Funkčnosť číselných radov bola významne rozšírená na ďalšie entity v systéme. Číselné rady sa novo používajú pre Prevody, Prebytky, Búranie, Substitúcia, Predaja a Zápožičky. Použitie číselných radov je možné obmedziť len na konkrétne zvolenej agendy (jednu alebo viac). Číselnej rade je možné priradiť kľúč. Bola zavedená východiskový číselný rad s kľúčom 'DEFAULTSEQ', ktorá sa používa pri systémových operáciách, kedy nie je možné číselný rad užívateľsky zvoliť. Použitie konkrétnych číselných radov pre uvedené typy obchodov je možné konfigurovať pomocou nových globálnych parametrov v sekcii Sekvencia. U číselnej rady je možné nastaviť, aby sa po vyčerpaní prideleného rozsahu začala znovu od začiatku.
 • Pribudol nový spôsob testovania zásob. V konfigurácii zásob je novo možné nastaviť pre kontrolu záporných zásob, minimálnych zásob a kritických zásob nový spôsob testovaní „Nie je povolené, okrem predaja pokladňou“. Pri modifikácii zásob sa kontroluje zdroj zmeny a v prípade, že ide o predaj pokladňou, je povolené ísť pod úroveň záporných / minimálnych / kritických zásob aj v prípade, ak by štandardné skladová operácia bola zamietnutá. Nový spôsob testovania je možné nastaviť pre záporné zásoby aj na úrovní skladu.
 • Bol implementovaný editor dodacích listov.
 • Bola pridaná možnosť otvoriť a uzavrieť stredisko v Manažérovi
 • Bola implementovaná nová verzia API pre hotelový systém Hotel Time.
 • Bola implementovaná nová grafická aplikácia umožňujúca zobraziť informácie o procese predaja na externom displeji.
 • Bola implementovaná nová grafická aplikácia umožňujúca zobraziť informácie o procese predaja na externom displeji.
 • Na stránke účtu je možné zobraziť tlačidlo pre výber voucherov dostupných pre zákazníka.
 • Ak existujú vouchery naviazané na zákazníka, po výbere zákazníka na kase sa zobrazia informácie o dostupných voucher. Funkčnosť je možné konfigurovať parametrom pokladne na užívateľa „Zobrazovat vouchery zákazníka“ v sekcii „Obecné parametry pokladny“.
 • Bola implementovaná podpora pre automatické prepnutie strediska na nasledujúci účtovný dátum v závislosti na nastavenej účtovnej polnoci.
 • Bola implementovaná podpora pre Scan Kiosk SK-40 and SK-50 (klientská aplikácia Scan Kiosk Server)
 • V Manažérovi je dostupný nový pohľad „Položky dodacích listov“. Je to upravená verzia zostavy, ktorá pôvodne existovala v S3.
 • Bola vytvorená nová tlačová zostava pre tlač receptúr s nutričnými hodnotami.
 • Bola vytvorená nová tlačová zostava pre tlač záznamov EET.
 • Pridaná možnosť nastaviť u receptúry trvanlivosť. Pri tlači objednávky a účtenky je novo možné definovať tlač dátumu a času namarkování, expirácia vychádzajúce z trvanlivosti receptúry a užívateľských hodnôt z receptúry.
 • V zozname uzatvorených účtov na kase je novo možné zobraziť spôsob platby účtu.
 • Bol zavedený nový parameter „Povolit navržený způsob platby“ pre komponent „Platba trasou peněz“ v kase. Parametrom je možné povoliť použitie spôsobu platby navrhnutého systémom i keď tento spôsob platby nie je inak pre výber v komponente povolený.
 • Vo slave pohľade na sklady v inventúre je novo možné nastaviť všetkým skladovým položkám v sklade a inventúre skutočné množstvo na množstve podľa Septima. Je k tomu potrebné novo zavedené oprávnenia „Nastavit skutečné množství v inventuře na množství podle Septima“ v sekcii „Sklady základ“.
 • Bol upravený spôsob, ako sa pracuje s účtovným dátumom pri zmene spôsobu platby uzatvoreného účtu. Je možné zvoliť, či sa zachová účtovný dátum pôvodnej platby alebo sa použije aktuálny účtovný dátum podľa systému. K zachovaniu pôvodného účtovného dátumu platby je potrebné nové oprávnenie „Použít pro stornovanou platbu původní účetní datum“ v sekcii „Uzavřené účty“.
 • Implementované priebežné načítanie hodnôt z váhy a zobrazenie na zákazníckom displeji.
 • Vo slave pohľade na platby uzatvoreného účtu v pohľade na uzavreté účty je novo možnosť zmeniť účtovný dátum platby. Je na to potrebné nové oprávnenie „Změnit účetní datum platby uzavřeného účtu“ v sekcii „Uzavřené účty“.
 • Zákaznícky displej novo zobrazuje cenu namarkované položky vrátane modifikátorov.
 • Pri práci s inventármi sa novo inventúry, ktoré nemajú nastavený príznak zadané, nezahŕňajú do kontroly poslednej inventúry. To znamená, že pokiaľ nie je inventúra označená ako zadaná, neblokuje manipuláciu s predchádzajúcimi inventúrami, ktoré obsahujú rovnaké položky na rovnakých skladoch. Zároveň nie je možné nastaviť inventúru ako zadanú, ak pred ňou existujú iné nezadané inventúry.